نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
پرورش ماهی در قفس به‌دلیل تقاضای جهانی به تولیدات آبزی در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است و در حال حاضر به‌عنوان سریع‌ترین روش در پاسخ به نیاز جهانی، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، مصرف ماهی به‌میزان 57 درصد از سال 1997 (7/62 میلیون تن) تا سال 2020 (6/98 میلیون تن) افزایش می‌یابد. در کشور ایران مطالعات منسجم و ادامه‌داری بر روی پرورش ماهی در قفس تا مرحله بهره‌برداری صورت نگرفت. این بررسی در منطقه جنوبی دریای خزر انجام شد. اهداف این پژوهش شامل تعیین مناطق و معرفی گونه‌های ماهیان پرورشی با تأکید بر عمق مناسب و برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی (دما، شوری و اکسیژن محلول) در لایه‌های مختلف آب و در فصل‌های مختلف بود. نتایج نشان داد که منطقه مرکزی در جنوب دریای خزر واقع در استان مازندران، به‌عنوان بهترین مکان تعیین گردید. همچنین، در استفاده از قفس شناور تا عمق 20 متر، لازم است از ماهیانی استفاده نمود که دمای 26 درجه سانتی‌گراد را در طول تابستان تحمل کنند. در غیر این صورت باید از قفس غوطه‌ور و استقرار آن در عمق بیش‌تر از 20 متر استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the possibility of rearing fish in cages in the southern coast of Caspian Sea with emphasis on the parameters of temperature, salinity and dissolved oxygen water

چکیده [English]

Abstract[1]
Fish cage culture due to global demand in recent years has increased dramatically and now as the fastest way in response to global needs, especially in developing countries. Forecasts show that in developing countries, fish consumption up to 57% from 1997 (62.7 million tons) to 2020 (98.6 million) increase. Studies in Iran, did not receive continuous on the cage culture. The study area was the southern part of Caspian Sea. The study objectives include determining areas and introduced species of fish farm with an emphasis on depth and some physical and chemical parameters (temperature, salinity and dissolved oxygen) in various layers of the water and were in different seasons. The results showed that in the south central area of the Caspian Sea in Mazandaran province, as has been the best part. Also, the use of floating cages less than
20 meters in depth, it is necessary that the temperature of the fish used 26 °C is tolerated in the summer. Otherwise it must be immersed in the cage and the establishment of more than 20 m depth is used.* Corresponding authors; smv_farabi@hotmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fish culture
  • Cage
  • Caspian Sea
  • Physical and Chemical parameters