نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از این مطالعه، تعیین کم‌ترین غلظت بازدارنده رشد (MIC) در موکوس اپیدرم بچه‌ماهیان کلمه تغذیه‌شده با سطوح مختلف ویتامین C بود. بدین منظور، 660 قطعه بچه‌ماهی کلمه با وزن متوسط 02/0±4/1 گرم از مرکز تکثیر و پرورش سیجوال بندرترکمن تهیه و پس از طی حدود 2 هفته سازگاری با شرایط جدید، ماهیان به تعداد 55 قطعه و به‌صورت تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در 12 تانک توزیع شدند. ویتامین C با دوزهای 0، 1000، 1500 و 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره به غذا اضافه شد. در پایان دوره 60 روزه پرورش، برای تعیین غلظت، موکوس به‌صورت مستقیم با آب مقطر رقیق گردید که غلظت‌های حاصله شامل 200، 100، 50، 25، 5/12 میکرولیتر در میلی‌لیتر بود و در برابر باکتری‌های گرم مثبت استرپتوکوکوس فاسیوم Streptococcus faecium، میکروکوکوس لوتئوس Micrococcus luteus و باکتری‌های گرم منفی Serratia marcescens و اشریشیا کلی Escherichia coli قرار گرفت. نتایج به روش انتشار دیسک و با اندازه‌گیری قطر هاله عدم رشد نشان داد که غلظت 200 میکرولیتر در میلی‌لیتر در برابر هر دو نوع باکتری دارای حداقل خاصیت ضدباکتریایی بود و با رقیق شدن موکوس فعالیت ضدباکتریایی آن کاهش یافت. تیمارهای تغذیه‌شده با ویتامین C قطر هاله عدم رشد بیش‌تر و معنی‌داری را نسبت به گروه شاهد نشان دادند (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان داد افزایش ایمنی موکوسی از طریق کاهش ریسک ابتلا به بیماری، با استفاده از ویتامین C به‌عنوان محرک ایمنی توانسته است اثرات سودمندی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The of minimum inhibitory concentration of growth in the epidermal mucus of Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) fed dietary supplemented with different levels of vitamin C by disc diffusion method

چکیده [English]

Abstract[1]
This study was conducted to evaluate the effects of different levels of vitamin C on the minimum inhibitory concentration of mucus of Caspian roach, Rutilus rutilus caspicus. Six hundred and sixty fish were obtained from Sijaval aquaculture center (Torkemen Port) and after 2 weeks acclimation, were distributed in 12 tanks with 4 treatments and 3 replicate (55 fish in each tank). Vitamin C with 0, 1000, 1500 and 2000 mg/ kg diet doses were added to food for
60 days. At the end of trial mucus were diluted with distilled water that was 200, 100, 50, 25 and 12.5 micro liter/ ml liter and they were put against gram-positive bacteria Streptococcus faecium, Micrococcus luteus and Gram-negative bacteria Serratia marcescens and Escherichia coli. The results by disc diffusion method were showed that 200 µl/ml concentration of mucus have minimum antibacterial activity against two strains of bacteria. Dilution of mucus decreased the antibacterial activity. Inhibition zone diameter in fish fed with different levels of vitamin C significant increase compared to control group (p < 0.05). The results of this study were showed that increase of mucus immunity by means of disease decrease was obtained with vitamin C as an immune stimulant that is influence affects.* Corresponding authors; roosta6787@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Epidermal mucus
  • Minimum inhibition concentration
  • vitamin C
  • Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus)