نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تأثیر مکمل غذایی اینولین بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، تراکم باکتری‌های اسیدلاکتیک و ترکیب لاشه بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد مطالعه قرار گرفت. پربیوتیک اینولین در 4 سطح صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 5/1 درصد و در 3 تکرار به جیره تجاری ماهی کپور شامل 7/27 درصد پروتئین و 7/15 درصد چربی اضافه شد. بچه‌ماهیان کپور با میانگین وزنی 12/0±25/6 گرم و با تراکم 16 عدد بچه‌ماهی در مخازنی به حجم 100 لیتر به‌مدت 8 هفته مورد پرورش قرار گرفتند. در انتهای دوره آزمایش شاخص‌های رشد، تغذیه، بازماندگی، جمعیت لاکتوباسیل روده و ترکیبات مغذی بدن ارزیابی شدند. نتایج به‌دست آمده بیانگر نبود تفاوت معنی‌دار بر شاخص‌های رشد و بازماندگی در بین تیمارهای آزمایشی بود (05/0<p < /em>). بیش‌ترین تراکم لاکتوباسیل روده در سطح 5/1 درصد اینولین در جیره مشاهده گردید (05/0>p < /em>). با افزایش سطح اینولین در جیره بر میزان پروتئین لاشه افزوده و از میزان چربی کاسته شد (05/0>p < /em>). در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد اضافه کردن اینولین به‌میزان 5/1 درصد به جیره تجاری بچه‌ماهی کپور معمولی می‌تواند در افزایش رشد و بازماندگی تأثیر مثبتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of dietary supplementation of prebiotics inulin on growth, survival, lactic acid bacteria loading and body composition of carp (Cyprinus carpio) juvenile

چکیده [English]

Abstract[1]
The present study investigated the effects of prebiotic inulin on the growth performance, survival, lactic acid bacteria population and body composition of common carp (Cyprinus carpio) juvenile. After acclimation, fish (initially average weight 6.25±0.12 g) were allocated into tanks (16 fish per tank) and triplicate groups were fed a control diet (27.7% protein and 7.15% lipid) or diets containing 0.5%, 1% and 1.5% inulin. At the end of trial growth factor, survival and body composition were assessed. At the end of study there were no significance difference in growth factor and survival rate between groups. LAB levels were significantly elevated in fish fed 1.5% dietary inulin. With the increase supplementation level of inulin, the mean value of protein increased, but the lipid carcass decreased (p < 0.05). The result indicated that inulin in the level of 1.5% can improved geowth perfomance and survival carp juvenile.*Corresponding authors; akrami202@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iinulin
  • growth
  • Lactic acid bacteria loading
  • body composition
  • Cyprinus carpio