نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در طی دهه­های گذشته تعداد کافی ماهی بالغ جهت استحصال غده هیپوفیز و کاربرد آن برای تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری  در دسترس بود. با کاهش شدید صید در سال­های اخیر، میزان غده هیپوفیز استحصالی نیز کاهش یافت. لذا در این تحقیق هورمونLHRH-A2  در دوزهای مختلف جهت تکثیر مصنوعی تاسماهی ایرانی مورد استفاده قرار گرفت. مولدین طبق روشهای رایج از لحاظ ظاهری و رسیدگی جنسی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت 71 قطعه مولد ماده تاسماهی ایرانی که دارای رسیدگی مناسب بودند با دوزهای 5/3، 7، 8 و 10 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ماهیان مولد ماده، مورد تزریق قرار گرفتند. نتایج نشان داد، کاربرد هورمون LHRH-A2در دوزهای فوق می­تواند منجر به رسیدگی نهایی و اوولاسیون مولدین شود. بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده نشان می­دهد که با توجه به کاهش تعداد ماهی صید شده برای استحصال غده هیپوفیز و همچنین کاربرد آسان و کارایی بالای هورمون LHRH-A2، می­توان از آن به­عنوان یک جایگزین مناسب برای غده هیپوفیز در تکثیر مصنوعی تاسماهی ایرانی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of LHRH-A2 hormone on the artificial propagation of Persian sturgeon (Acipenser persicus)

چکیده [English]

Abstract
During last decades, stocks of sturgeons were proper and there were enough adult fishes for obtaining pituitary gland. But, during recent years, their stocks decreased sharply, so fish farms cannot obtain proper number of pituitary gland, so they had to find an alternation and solve the problem. Result of this study represents application of LHRH-A2 (Luteinizans Hormonum Releasans Hormonum A2 (LHRH-A2) Pro Injection) as an alternative of pituitary gland in artificial propagation of Persian sturgeon.Results showed that LHRH-A2 induced final maturation and ovulation in dosages of 3.5, 7, 8 and 10 µg/kg of body weight of females, successfully. Finally, it was concluded that LHRH-A2 is a proper alternation for pituitary gland in artificial propagation of Persian sturgeon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Persian sturgeon
  • Artificial propagation
  • LHRH-A2