نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر در سال 1387 و در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آزاد‌ماهیان شهید باهنر کلاردشت به‌مدت 2 ماه انجام شد. بدین‌منظور، از مولدین 3 سطح سنی (++3 و +4) ساله و در هر سن تعداد 9 مولد استفاده شد. در هر سن 3 تیمار از لحاظ فواصل زمانی اسپرم‌گیری در نظر گرفته شد. مولدین نر در سه تیمار که فواصل اسپرم‌گیری در آنها به‌ترتیب، هر یک هفته یکبار (8 بار در طول دوره)، هر 10 روز یکبار (6 بار در طول دوره) و هر دو هفته یکبار (4 بار در طول دوره) بود، اسپرم‌گیری شدند. نتایج نشان داد که میزان اسپرماتوکریت در مولدین +2 ساله‌ای که با فاصله 10 روز و 14 روز در میان اسپرم‌گیری شده‌اند، تفاوتی وجود نداشت و بالاترین میزان بود. میزان اسپرماتوکریت در سطح سنی +3 ساله اختلاف معنی‌داری داشت، بدین‌گونه که مولدینی که به‌طور 14 روز در میان اسپرم‌گیری شدند، بالاترین میزان اسپرماتوکریت را داشتند (76/0±16/46 درصد). در مولدین نر +4 ساله در تیمارهای متفاوتی که با فاصله 10 روز و 14 روز در میان اسپرم‌گیری شده‌اند، میزان اسپرماتوکریت بالاترین میزان بود و این دو تیمار اختلاف معنی‌داری را با هم نشان ندادند. مدت زمان تحرک اسپرم در تیمارهای متفاوت سن +2 سالگی، هیچ اختلاف معنی‌داری را با هم نشان ندادند اما در سن +3 سالگی، مولدینی که با فاصله یک هفته در میان اسپرم‌گیری شده بودند، بالاترین میزان تحرک را نشان دادند (5/0±26 ثانیه). در سن +4 سالگی، در تیمارهایی که با فاصله یک هفته و 10 روز درمیان از مولدین نر اسپرم‌گیری به‌عمل آمده بود، مدت زمان تحرک اسپرم بالاترین میزان بود که به‌ترتیب معادل (2/1±28 ثانیه) و (28/0±16/27 ثانیه) بود. در تیمارهای متفاوت سن +2 سالگی، اختلاف معنی‌داری در میزان چشم زدگی در مشاهده نشد. میزان چشم‌زدگی در مولدین +3 ساله‌‌ای که با فاصله 10 روز و 14 روز در میان از آنها اسپرم‌گیری به‌عمل آمده بود، اختلاف معنی‌داری نداشت و بالاترین درصد چشم‌زدگی تخمک‌ها در این تیمارها مشاهده شد. در سن +4 سالگی میزان چشم‌زدگی در مولدینی که با فاصله 10روز یکبار و 14 روز یکبار اسپرم‌گیری شده بودند، بالاترین میزان بود. در مقایسه تیمارها، میزان اسپرماتوکریت در تیمارهایی که 14 روز در میان اسپرم‌گیری شدند، بالاترین میزان و در اسپرم‌گیری هفتگی کمترین میزان بود. اسپرم‌گیری هفتگی بیشترین میزان تحرک اسپرم را دارا بوده، درحالی که اسپرم‌گیری 14 روز در میان بالاترین درصد چشم‌زدگی را به خود اختصاص داد. جمع‌بندی نهایی موید آن است که بهترین سن مولد نر ماهی قزل‌آلا جهت انجام لقاح، سن +2 و +3 سالگی می‌باشد و بهترین فاصله زمانی اسپرم‌گیری 10 روز و دو هفته یکبار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Striping Frequency in different ages males in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) on Sperm motility, Spermatocrit and Eyed Eggs Stage

چکیده [English]

Abstract
This research has been conducted in the conservation center of Shahid Bahonar-Kelardasht for two months  in 1387.To this purpose, 9 brood stocks from 3 different age levels (i.e. 2+, 3+, & 4+) were taken for the study. Three groups, considering their striping frequency, were placed in each age-based category. Male brood stocks were striped in three groups at weekly (8 times in duration), 10 days (6 times in duration) and 2 weeks (4 times in duration) intervals, respectively. The resuls showed that spermatocrit in males with the age of 2+ in every 10 days and every two weeks striping doesn't have a significant difference and the highest amount is (44.16±0.76%) and (46.16±0.76%) respectively. Spermatocrit in the 3+ age level showed a significant difference. In this case, the highest of spermatocrit was produced by the two- week striping (i.e. 46.16±0.76%). Spermatocrit was in its  highest level in different groups of males with the age of   4+ whose striping interval was every 10 days and every 2 weeks  which was  (39±1.32%) and (40.16±1.04%) respectively. There was no significant difference in 2 groups. Duration of sperm motility in different groups of  males with the age of  2  + showed  nonsignificant difference but those in 3+ age group with weekly striping had the highest motality (i.e. 26±0.5 sec ). Duration of sperm motility was in the highest  mode in the  groups with the age of 4+ ,by weekly and 10 days striping interval, (28±1.2 sec) and (27.16±0.28 sec) respectively. In different groups under the 2+ age category eyed eggs stage   showed no significant difference (p>0/05). Eyed eggs stage in males with the age of 3  + with every ten days and every two weeks striping intervals  was the highest and showed no significant difference. The highest of eyed eggs stage in age 4  +was  by 10 days and 2 weeks  striping interval, (78±1%) and (80±1%) respectively. Comparing the groups, spermatocrit was in its highest range in every two weeks striping and lowest in weekly striping interval. The highest sperm motility was in weekly striping, but in eyed eggs stage it happened in every two weeks striping. Final conclusion confirmed that the best of brood stock male's age is 2+ and 3+ for fertilization. The best of striping Frequency by 10 days and 2 weekly. Final conclusion confirmed that the best age for fertilization in male brood stock is in theage of 2+ and 3+; the best striping frequency is every 10 days and every two weeks.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Motility
  • Oncorhynchus mykiss
  • sperm
  • Spermatocrit
  • Striping Frequency