نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
با توجه به میانگین سالانه بارش در منطقه سیستان (زیر 100 میلی‌متر)، احداث استخرهای بتنی دو منظوره ذخیره آب کشاورزی (با وسعت 200 مترمربع و عمق 5/1 متر) جهت استفاده بهینه از منابع آبی خرد الزامی ‌می‌باشد. در منطقه زابل تعداد 2170 حلقه چاه جهت بهره‌برداری وجود دارد که از این تعداد فقط 218 حلقه چاه دارای استخر دو منظوره ذخیره آب می‌باشد. اگر به‌طور متوسط توان تولید سالانه ماهی از این استخرها حدود 5/1 تن باشد، منطقه زابل توان بالقوه تولیدی معادل 2928 تن ماهی را دارا می‌باشد. با بررسی‌های انجام گرفته میانگین طول مدت پرورش با توجه به مساعد بودن شرایط دمایی برای ماهیان گرمابی و سردابی در منطقه به‌ترتیب 210 و 150 روز می‌باشد. میانگین درجه حرارت آب در طول دوره پرورش برای ماهیان گرمابی و سردابی به‌ترتیب 20 تا 30 و 8 تا 18 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. با توجه به درصد تلفات پائین طول دوره پرورش (5 درصد)، مقدار تولید ماهیان گرمابی و سردابی در هر واحد تولیدی به‌ترتیب حدود 760 و 540 کیلوگرم بود. ضریب تبدیل غذایی (FCR) ماهیان گرمابی بین 25 تا 30 و ماهیان سردابی حدود 3/1 تا 4/1 تعیین شد. میزان رشد روزانه (DWG) و رشد ویژه (SGR) به‌ترتیب برای ماهیان گرمابی 71/4 و 87/1 گرم در روز و همچنین برای ماهیان سردابی 19/2 و 81/1 درصد در روز تعیین شد. میزان سود حاصل از فروش 570 کیلوگرم ماهی قزل‌آلا و 760 کیلوگرم ماهیان گرمابی به‌ترتیب 19000000 و 11400000 ریال در هر دوره پرورش می‌باشد. البته لازم به ذکر است اکثر این استخرها در روستاها و مناطق محروم منطقه می‌باشند به‌همین جهت نقش مهمی‌در تأمین پروتئین، افزایش راندمان آبیاری، غنی‌سازی آب جهت آبیاری و افزایش محصولات زراعی در مناطق ذکر شده دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technical and productivity assessment study of fish culture in reservoir pond in Sistan province

چکیده [English]

Abstract
Zabol has an annual mean rainfall less than 100 mm, so construction of cement reservoir pond for agricultural well (200 m2 area and 1.5 m depth) is necessary to make the best use of retail water resources. There are about 2170 agricultural tube wells in Zabol, which among them only 218 wells have cement dual purpose pond. With average fish production of 1/5 tones in dual purpose pond, Zabol has a potential of annual production of 2928 tones. The cultural duration for cold and warm water fishes in good climatic condition in Zabol is about 150 and 210 days, respectively. The average water temperature for cold and warm water fishes is 8 to 18 ºC and 20 to 30 ºC during fish culture, respectively. The total fish mortality in this system was low and about 5 %. The warm and cold water fish production was around 760 and 540 Kg per unit, respectively. The food conversion ratio was calculated about 25-30 for warm water fish and 1.3-1.4 for cold water fish, respectively. For warm water fish, the daily growth and specific growth rate was 4.71 and 1.87, respectively. For cold water fish, the daily growth and specific growth rate was 2.19 and 1.81, respectively. The gained at sale 570 kg and 760 kg profit of fish culture was around 19000000 Rials for warm water fish and 11400000 Rials for cold water fish per culture period. Fish culture in Reservoir pond can proves as cost effective practice for poor farmers in rural area and becomes a good way for protein supplying, increasing the irrigation efficiency, water fertilization and increasing the crop production in these area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Reservoir ponds
  • Daily growth
  • specific growth
  • Food Conversion Ratio