نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده‌
تاس‌ماهی روسی با نام علمی (Brandt & Ratzeberg, 1833) Acipenser gueldenstaedtii یکی از با ارزش‌ترین ماهیان شیلاتی در سواحل دریای خزر بوده و بیشتر در سواحل شمالی دیده می‌شود. پژوهش فوق به بررسی و مطالعه تعداد میکروپیل‌ در تخمک‌های مولدین تاس‌ماهی‌ روسی پرداخته است. در این‌ تحقیق‌ از 5 عدد مولد تاس‌ماهی‌ روسی‌ که‌ از صیدگاه‌های‌ سواحل‌ جنوب‌غربی‌ دریای‌ خزر در استان‌ گیلان‌ صید شده‌ بودند، استفاده‌ گردید. تعداد 50 عدد تخمک از هر مولد در فرمالین 4 درصد تثبیت شد. سپس به کمک تیغ تیز قطب حیوانی تخمک از قطب گیاهی جدا، شسته و سپس منافذ میکروپیلی در قطب حیوانی هر تخمک مورد شمارش و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس‌ نتایج‌ حاصله‌ از مجموع‌ 250 عدد تخمک‌ مورد بررسی‌، حداقل‌، حداکثر و متوسط تعداد میکروپیل‌ مشاهده‌ شده‌ در هر تخمک‌ به‌‌ترتیب‌ صفر، 13 و 6/2±1/6 عدد بوده است و از لحاظ آماری بین‌ 5 مولد تاس‌ماهی‌ روسی اختلاف‌ معنی‌دار وجود داشت (05/0P<)‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on ovum micropyle of Russian sturgeon broodfishes (Acipenser gueldenstaedtii) captured in the west- south coast of Caspian Sea

چکیده [English]

Abstract
Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii (Brandt & Ratzeberg, 1833)) is one of the most valuable fishes of the Caspian Sea, which occur more frequently in the Northern part of the Sea. The number of micropyle in the ovum of Russian sturgeon was investigated in this study. Fifty samples of ovum were fixed in 4% formalin, then animal and plant poles were cut and separated by thorn, washed and at last the number of micropyles were counted and compared in the examined samples. The results of studying 250 ovums showed that minimum, maximum and average number of micropyle in ovums was 0, 13 and 6.1±2.6, respectively. Statistical study indicated significant differences among5 brood fishes (P<0.5).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii(
  • ovum
  • Caspian Sea
  • Micropyle