نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش، اثر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر میزان رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) مورد بررسی قرار گرفت. ‌میگوها با میانگین وزنی 12/0±5/2 گرم و با تراکم 25 قطعه در حوضچه‌های فایبرگلاس به‌مدت 51 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. در این آزمایش از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/1، 3 و 5/4 گرم مانان‌الیگوساکارید به‌ازای هر کیلوگرم جیره با میزان پروتئین 7/38 درصد و چربی حاوی 85/3 درصد استفاده شد. نتایج به‌دست آمده بیانگر تفاوت معنی‌دار از نظر میزان رشد و کارایی تغذیه در بین تیمارها بود (05/0P<). بیش‌ترین عملکرد رشد و تغذیه در میگوهای تغذیه شده با سطح 3 گرم مانان‌الیگوساکارید به‌ازای هر کیلوگرم غذا مشاهده شد. از نظر بازماندگی تفاوت معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نگردید (05/0P>). نتایج آنالیز لاشه نشان داد که با افزایش سطح مانان‌الیگوساکارید در جیره میزان پروتئین لاشه نیز افزایش یافت. در مجموع چنین نتیجه‌گیری می‌شود که افزودن 3 گرم مانان‌الیگوساکارید به‌ازای هر کیلوگرم جیره می‌تواند بر رشد و بازماندگی میگوی وانامی مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of dietary prebiotic mannan oligosaccharide on growth, survival and body composition of the Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) juvenile

چکیده [English]

Abstract[1]
Effects of dietary mannan oligosaccharides (MOS) on growth, survival and body composition of Litopenaeus vannamei were evaluated. Litopenaeus vannamei juvenile with an average weight of 2.5±0.12 g was stocked in fiberglass tank at a rate of 25 shrimp per tank and reared for 51 days. Experimental diets were prepared by using supplementation of 0 (Control), 1.5, 3.0 and 4.5 g MOS kg-1 commercial shrimp diet containing 38.7% protein and 3.85% lipid. At the end of the study, generally enhanced growth performance and feed efficiency were observed in shrimp fed on diet containing 3.0 g kg-1 MOS (P<0.05). There were no significant different in survival between treatments (P>0.05). The protein contents in the whole body increased with increasing rates of dietary MOS. In conclusion, 3.0 g kg MOS could be used as a healthy growth promoter in shrimp diets.*Corresponding Authors;: akrami.aqua@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mannan oligosaccharide
  • growth
  • body composition
  • Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)