نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این‌ تحقیـق به‌منظور تعیین مدل رشـد و تأثیر پارامتـرهای مهم فیـزیکوشیمیایی آب بر رشد میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در طول دوره پرورش 109 روزه انجام‌ گردید. این مطالعه با سه تکرار ‌در 3 استخر 4/0 هکتاری با تراکم‌ 25 قطعه‌ پست‌ لارو در هر مترمربع‌ در سایت‌ پرورشی‌ حله استان‌ بوشهر در تابستان سال‌ 1381 به اجرا گذاشته شد. پارامترهای زیستی و غیرزیستی‌ ثبت‌ شده‌ در طی‌ دوران‌ پرورش‌ از قبیل طول کل و وزن کل، ‌دمای‌ آب‌، pH، میزان‌ شفافیت‌، شوری، عمق‌ و اکسیژن محلول آب‌ استخرها بودند. متغیرهای مستقل غیرزیستی‌ همبستگی‌های‌ متفاوتی‌ را با متغیر وابسته‌ رشد میگوها نشان دادند. طبق روش رگرسیون چندگانه پس رو در مدل رشد حاصل‌ 4 پارامتر محیطی شامل میزان‌ کاهش شفافیت، افزایش عمق، کاهش شوری و ثبات در pH بیشترین‌ تأثیرگـذاری‌ را در رشـد میـگوی‌ ببـری‌ سبز نشان دادند (99%=r). میانگین‌ میزان‌ برداشت‌ از سه‌ استخر 33/903 کیلوگرم در 4/0 هکتار با میانگین‌ وزنی‌ 22/12 گرم‌ و ضریب‌ تبدیل غذایی‌ 33/1 بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Growth model of Penaeus semisulcatus in a semi-intensive culture in Boushehr Heleh site

چکیده [English]

Abstract[1]
This experiment was conducted to determine the growth model of Penaeus semisulcatus shrimp and effect of important physicochemical parameters of water on the growth of this shrimp during 109 days. Shrimps reared in three 0.4 ha ponds with density of 25 post larva per meter square in the shrimp research center Heleh Boushehr in summer, 2002. Biological and non-biological parameters recorded during farming period were total length and weight, water temperature, pH, transparency, depth, dissolved oxygen and salinity. There is a correlation between non-biological independent variables and dependent variable (specific growth ratio). According to multi regression (Backward) method, decreasing transparency, increasing depth, decreasing salinity and constancy water pH had the highest effect (r=%99) on Penaeus semisulcatus growth. The mean harvest rate, mean weight and feed conversion ratio in three Penaeus semisulcatus ponds were 903.33kg per 0.4ha, 12.22gr and 1.33, respectively.
 *Corresponding author; arshadi.ali@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Growth model
  • Feed Conversion Ratio
  • Survival rate
  • Penaeus semisulcatus