نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
قارچ­های آبزی به­عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیب رسان به روند تولید تخم ماهی محسوب می­گردند، بطوری­که آلودگی­های قارچی در کارگاه­های تکثیر ماهی می­توانند منجر به مرگ و میر وسیعی گردند. هدف این پژوهش، ارزیابی اثر ضد قارچی ازون و فرمالین در تخم­های تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و افزایش میزان تخم گشایی آن بوده است. اثرات غلظت­های 03/0، 05/0 و 1/0 ppm از ازون و غلظت ppm 1000 از فرمالین بر روی میزان تخم گشایی آزمایش گردید. گندزدایی تخم­ها با ppm 1000 فرمالین بالاترین میزان تخم گشایی (74 درصد) را در بین همه تیمارها به خود اختصاص داد. در میان تیمارهای ازون، غلظت  ppm1/0 ازون بیشترین نسبت تخم گشایی (4/71 درصد) را حاصل داد و اختلاف معنی­داری بین تیمارهای ازون در میزان تخم­گشایی وجود نداشت (05/0P>). میزان تخم­گشایی تیمار شاهد (بدون گندزدایی) 2/56 درصد بود، و میزان تخم‌گشایی این تیمار با بقیه تیمارها اختلاف معنی­دار داشت (05/0P<). ازون نسبت به فرمالین ترجیح داده می‌شود و می­تواند به‌عنوان یکی از بهترین مواد گندزدا در نظر گرفته شود، به آن دلیل که غلظت کمتری از ازون برای گندزدایی محیط پرورش کافیست و نتیجه آلودگی­های محیطی کاهش خواهد یافت. اگر در بالاترین شرایط مصرف ازون (1/0 ppm)، غلظت­های این دو ماده ازون و فرمالین با هم مقایسه گردند، ازون در نسبت 1 به 10000 فرمالین (1/0 در مقابل 1000 ppm) مورد استفاده واقع شده ولی اثرات تقریبا یکسانی را در میزان تخم گشایی نشان می­دهد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of antifungal effect of ozone on water inlet of a sturgeon hatchery

چکیده [English]

Abstract
Water molds are assumed as one of the most important injurious microorganisms to fish egg production procedure, while, fungal infection can extensively destroy the fish eggs in hatcheries. The aim of this study was to evaluate antifungal effect of ozone and formalin on prevention of fungal infection on Persian sturgeon (Acipenser persicus) and increasing the hatching ratio. Effects of 0.03, 0.05 and 0.1 ppm of ozone and 1000 ppm of formalin were examined on hatching ratio. Egg disinfection by 1000 ppm formalin resulted in the greatest hatching ratio (74%) among all treatments. Among ozone treatments, 0.1 ppm showed the highest hatching ratio (71.4%) and there was not a significant difference among ozone treatments (P>0.05). Hatching ratio of the control group (without disinfectant) was 56.2%, and there was a significant difference (P<0.05) with other treatments. Ozone is preferred to formalin and can be considered as one of the favorable disinfectants, because of a lower concentration of ozone required to disinfect the culture medium, consequently, environmental pollution will be decreased. Comparison of both disinfectants showed that ozone almost revealed the equal effect on hatching ratio but with the proportion of 1:10000 to formalin (with the dose of 0.1 and 1000 ppm ozone and formalin, respectively).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fungal infection
  • Ozone
  • Hatching ratio
  • Formalin
  • Sturgeon hatchery