نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه با هدف تعیین مناسب‌ترین دوز هیپوکلریت سدیم و زمان در معرض قرار دادن سیست‌ها در این محلول جهت انجام فرایند کپسول‌زدایی سیست آرتمیای مهارلو برای دست‌یابی به بهترین درصد تفریخ انجام شد. پس از کپسول‌زدایی، سیست‌ها با تراکم 2 گرم در هر لیتر در دمای 27 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 24 ساعت تحت شرایط تفریخ قرار گرفتند. در آزمایش اول دوزهای مختلف هیپوکلــریت شامل 8، 16، 24، 32 و40 درصد مورد استفاده قرار گرفت که مناسب‌ترین درصد تفــریخ به مـیزان 9±39/85 درصد در دوز 32 درصد بدست آمد (05/0P<). در آزمایش دوم، زمان‌های مختلف در معرض قرار دادن سیست‌ها با دوز 32 درصد هیپوکلریت شامل مدت زمان‌های صفر، 2، 4، 6، 8، 10، 12 و 14 دقیقه مورد مطالعه قرار گرفت که بهترین درصد تفریخ به میزان 8±32/79 برای سیست‌هایی حاصل گردید که به‌مدت 4 دقیقه در محلول هیپوکلریت 32 درصد قرار داده شده بودند (05/0P<). نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌نماید با قرار دادن سیست‌های آرتمیای مهارلو به‌مدت 4 دقیقه در دوز 32 درصد هیپوکلریت می‌توان به بهترین کارایی تفریخ جهت این گونه در استفاده برای اهداف آبزی پروری دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the most appropriate dose and time decapsulation for Maharloo Lake Artemia cyst (Artemia parthenogenetica) using sodium hypochlorite solution

چکیده [English]

Abstract
The objective of this study was to determine the best dose and time exposure of Maharloo Artemia cyst in sodium hypochlorite to achieve the highest hatchability rate in decapsulation process. After decapsulation, 2g cyct/L was exposed to 27ºC up to hatch for 24h. In the first experiment different doses of sodium hypochlorite include 8, 16, 24, 32 and 40 percent were used. The highest hatching percentage was observed in dose of 32 percent with 85.39±9% (P>0.05). In the second experiment, different time exposed to dose 32 percent of sodium hypochlorite including 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 minutes were studied. The best percentage hatching rate of 8 79.32±8 was achieved for 4 minutes (P<0.05). The results of this study suggest that putting Maharloo Artemia cyst in dose of 32 percent hypochlorite for 4 minutes can be reached to the best performance of hatchability for this species which could used for aquacultural purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Maharloo Artemia cyst
  • hatchability
  • decapsulation
  • sodium hypochlorite