نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
جلبک‌ها در صنایع آبزی‌پروری جهت پرورش همه مراحل لاروی سخت‌پوستان و سایر آبزیان مورد استفاده قرار می‌گیرند. اسپیرولینا به‌عنوان یک غذای تندرستی برای انسان‌ها معروف شده و به‌صورت پودر و پلت در دسترس است. از ویژگی‌های تغذیه‌ای اسپیرولینا می‌توان به وجود رنگدانه کلروفیل و ترکیبات آنتی‌اکسیدان اشاره کرد. این پژوهش به‌منظور مقایسه محیط‌های مختلف پرورش و تأثیر آن در رشد ریزجلبک در فصل گرم و سرد سال با شوری‌های مختلف 30، 35 و 40 قسمت در هزار انجام شد، همچنین یک آزمایش با یک شاهد (آب دریا) و سه تیمار (تیمار اول محیط کشت TMRL، تیمار دوم کود شیمیایی 1/0 PPM، بی‌کربنات به‌میزان 5/2 PPM و شیرابه غذای میگو به‌میزان 100 PPM و تیمار سوم شامل کود شیمیایی 1/0 PPM و غذای میگو به‌میزان 100 PPM محیط کشت ریز‌جلبک) در تانک‌های 4 متر‌مکعبی مورد آزمایش قرار گرفت. میانگین دما در فصل گرم بین 33 تا 34 و در فصل سرد نیز 20 تا 22 درجه سانتی‌گراد بوده است. تولید بیومس تر ریزجلبک اسپیرولینا در فصل گرم از 10/0 تا 30/0 و بیومس خشک از 010/0 تا 030/0 گرم در لیتر همچنین این ارقام در فصل سرد به‌ترتیب از 10/0 تا 33/0 و بیومس خشک از 010/0 تا 033/0 گرم در لیتر محاسبه گردیده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده میزان تولید توده خشک ریز‌جلبک اسپیرولینا در یک تن آب 25 تا 30 گرم محاسبه شد. میزان پروتئین پودر ریزجلبک اسپیرولینا در این پژوهش از 50 تا 72 درصد محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mass production of Spirulina Platensis microalgae for use in shrimp food

چکیده [English]

Abstract[1]
Algae are used in the aquaculture industry to grow all stages of hard larvae of animals and other aquatic animals. Spirulina is known as a healthy food for humans and is available as a powder and pellet. Spirolina's nutritional properties include chlorophyll pigments and antioxidant compounds. This study was conducted to compare different breeding environments and its effect on microalgae growth in the hot and cold season of the year with different salinity of 30, 35 and 40 parts per thousand, as well as an experiment with one control (sea water) and three treatments (first treatment of the environment). Cultivation of TMRL, second treatment chemical fertilizer 0.1 PPM, bicarbonate up to 2.5 PPM and shrimp feed valve up to 100 PPM and third treatment including chemical fertilizer 0.1 PPM and shrimp food up to 100 PPM in your 4-year-old algae culture medium Tested. The average temperature in the hot season was between 33 and 34 degrees Celsius and in the cold season it was between 20 and 22 degrees Celsius. Spirolina microalgae biomass production in the warm season from 0.10 to 0.30 and dry biomass from 0.10 to 0.3030 g / l. 0.0 to 0.033 grams per liter has been calculated. According to the obtained results, the production of dry mass of spirulina algae in one ton of water was calculated to be 25 to 30 grams. The protein content of spirulina microalgae powder in this study was calculated from 50 to 72%.* Corresponding author; pgfrcgharibi@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Spirulina
  • Spirulina platensis
  • TMRL