نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به‌منظور تعیین پارامترهای خون‌شناسی ماهی سوف سفید دریای خزر (Sander lucioperca, Linnaeus 1758) در زمستان 1387، 32 قطعه ماهی سوف از سواحل جنوبی دریای خزر (بندر انزلی) توسط تور پره به‌صورت تصادفی صید شدند. پس از بیومتری ماهیان، از آن‌ها خون‌گیری به‌عمل آمد. خون مورد نظر توسط سرنگ از ساقه دمی گرفته شده، سپس به ویال‌هایی حاوی هپارین (ماده ضد انعقاد خون) ریخته و به آرامی تکان داده شد. سپس پارامترهای خون‌شناسی با روش‌های استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. در این مطالعه میانگین گلبول‌های قرمز (RBC) 17/1772854 عدد در میلی‌مترمکعب، تعداد گلبول‌های سفید (WBC) 375/11444 عدد در میلی‌مترمکعب، هماتوکریت (Hct) 1/33 درصد، غلظت هموگلوبین (Hb) 85/6 گرم در دسی‌لیتر، متوسط حجم گلبولی (MCV) 98/238 فمتولیتر، مقدار هموگلوبین داخل گلبولی (MCH) 74/40 پیکوگرم، متوسط غلظت هموگلوبین گلبول‌ها (MCHC) 05/21 گرم، لنفوسیت 1625/86 درصد، منوسیت 46/1 درصد، نوتروفیل 00/11 درصد به‌دست آمد. آنالیز آماری نشان داد که در میانگین فاکتورهای خونی در سنین مختلف اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some hematological parameters of Sander lucioperca in the Caspian Sea (Bandar Anzali coast in Iran)

چکیده [English]

Abstract[1]
To quantify the hematological parameters of Sander Lucioperca to winter season 1387, 32 Sander Lucioperca specimens were randomly caught from the south coast of the Caspian Sea (Bandar Anzali). Blood samples were collected from the fish after biometry had been done. Blood was taken using a syringe from peduncle vein and poured into vials containing Heparin (anti-clotting of blood). Hematological parameters in blood samples were measured following laboratory standards methods. The following parameters red blood cell counts (RBC) 1772854.17 in mm3, white blood cell counts (WBC) 11444.375 in mm3, hematocrit (Hct) 33.1 percent, hemoglobin (Hb) 6.85 gr/dl, mean corpuscular volume (MCV) 238.98 femtoliter, mean cell hemoglobin (MCH) 40.74 picogram. Mean cellular hemoglobin concentraction (MCHC) 21.05 gr, lymphocytes, monocytes and neutrophils were 86.1625, 1.46 and 11.0, respectively. Statistical analysis showed that mean hematological parameters in different age difference was not statistically view (P>0.05).* Corresponding Author; Email: movahed_rashideh@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bandar Anzali
  • Caspian Sea
  • Hematological parameters
  • Sander lucioperca