نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
یک آزمایش تغذیه‌ای به‌منظور ارزیابی تأثیر تیمول و کارواکرول بر عملکرد رشد، بازماندگی و تغییرات سلول‌های خونی در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. NEXT Enhance 150 به‌عنوان یک فرآورده گیاهی که دارای نسبت کاملاً یکسان از تیمول و کاروکرول می‌باشد، به‌میزان 0، 1، 2 و 3 گرم در کیلوگرم به جیره‌های غذایی افزوده شد. جیره‌های غذایی مربوطه به‌مدت 45 روز در طرح کاملاً تصادفی در اختیار تیمارهایی با سه تکرار از قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 1/0 ± 4/8 گرم قرار گرفتند. اکثر شاخص‌های مربوط به رشد در ماهیان تغذیه شده با جیره‌های غذایی دارای تیمول و کارواکرول بهتر از ماهیان تیمار شاهد بود. تفاوت معنی‌داری در نرخ بقاء در بین تیمارها مشاهده نگردید. همچنین کاربرد NEXT Enhance 150 باعث ایجاد تفاوت معناداری در درصد لنفوسیت‌ها شد، در حالی‌که تفاوت آماری معنی‌داری در درصد هماتوکریت، غلظت هموگلوبین، تعداد گلبول‌های قرمز (RBC)، تعداد کل لکوسیت‌ها (WBC)، حجم متوسط گلبولی (MCV)، وزن هموگلوبین داخل گلبولی (MCH) و درصد غلظت هموگلوبین داخل گلبولی (MCHC) مشاهده نگردید. از طرفی میزان چربی بدن در تیمارهای 1 و 2 گرم تیمول و کاروکرول بالاتر از تیمارهای شاهد و 3 گرم تیمول و کاروکرول بود. همچنین میزان پروتئین در تیمار 3 گرم تیمول و کاروکرول با سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری را نشان داد. این در حالی است که میزان خاکستر در تیمار شاهد دارای افزایش معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها بود. ماده خشک در تیمارها تفاوت چندانی را نشان نداد. نتایج نشان داد که استفاده از تیمول و کارواکرول به‌صورت ترکیب با یکدیگر در جیره غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان، میزان رشد و برخی فاکتورهای خونی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Growth performance, body composition, survival and haematological changes in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, juveniles following dietary administration of NEXT Enhance150 (Thymol and Carvacrol)

چکیده [English]

Abstract[1]
In the present study we determined growth performance, carcass quality and hematological parameters of Oncorhynchus mykiss juvenile (initial weight 8.4±0.1 g) fed diets containing Thymol-Carvacrol powder at the levels of 0, 1.0, 2.0, 3.0 g kg-1. Each diet was fed to triplicate groups of fish at 45 days consecutive. Results showed that fish fed diets containing Thymol-Carvacrol had significantly higher growth than the control group. Survival was not different among all dietary treatments. The number lymphocyte increased when Thymol-Carvacrol used at higher levels. No significance difference in RBC, WBC, MCV, MCH and MCHC was observed. Furthermore, whole body lipid content was higher in fish fed 1.0 and 2.0 g kg-1 Thymol-Carvacrol than the other groups, but body protein in group fed 3.0 g kg-1 was higher than the other groups. Also, body ash in control group was higher than the other groups. Whole body dry matter was not affected by dietary treatments. These results indicated that dietary administration of Thymol-Carvacrol can influence some growth, hematological parameters and tissue composition in rainbow trout juveniles.*Corresponding author; ehsan.ahmadifar@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Thymol
  • Rainbow trout
  • growth
  • Carvacrol