نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
طی 13 ماه نمونه‌برداری (مهرماه 87 تا مهرماه 88)، تعداد 809 قطعه ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus از رودخانه تالار مازندران صید شد (412 قطعه از سرشاخه کسلیان و 397 قطعه از سرشاخه تجون). بررسی‌های انجام شده شامل 30 صفت ریخت­سنجی و 10 صفت شمارشی بوده است. نتایج تست T اختلاف معنی‌دار در 13 صفت ریخت‌سنجی و 7 صفت شمارشی بین ماهیان خیاطه دو ایستگاه نشان داد (05/0≥P). چهار طبقه سنی در جمعیت ماهیان خیاطه دیده شد که گروه سنی +2 با 49 درصد جمعیت بیشترین فراوانی را داشته است. در مجموع ماهیان ماده50 درصد، ماهیان ‌نر 39 درصد و ماهیان نابالغ 11 درصد کل جمعیت را شامل می‌شدند. حداکثر طول در این بررسی 14/96 میلی‌متر و حداکثر وزن 27/9 گرم بود. رابطه طول- وزن همبستگی شدیدی بین ماهیان کسلیان (98/0r2=) و تجون (97/0r2=) نشان داد. فاکتور وضعیت نیز نشان‌دهنده چاقی بیشتر ماهیان سرشاخه کسلیان بود. الگوی رشد در ماهیان خیاطه دو سرشاخه آلومتریک منفی و میزان رشد لحظه‌ای نابالغ‌ها بیشتر از سایر گروه‌های سنی بوده است. می‌توان نتیجه گرفت ماهیان خیاطه دو سرشاخه از چند ویژگی مورفولوژیک با یکدیگر اختلاف دارند و برای بررسی کامل‌تر جدایی جمعیتی، باید از روش‌های نوین ژنتیکی مانند PCR، الکتروفورز و میکروستلایت بر روی جمعیت این ماهیان انجام داد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some specific population structure of Spirlin (Alburnoides bipunctatus) in the main Cluster of Talar River in Mazandaran province

چکیده [English]

Abstract
During 13 months of sampling (September 2009 to Sep 2010), 809 Spirlins (Alburnoides bipunctatus) were caught from Mazandaran Talar river from which 412 spirlins belonged to Keselian cluster and 397 spirlins belonged to Tejoon cluster. Fishing was performed by a 250 - 300 volts electro-shocking machine. The assessments showed 30 morphometric and 10 meristic specifications. The result of t-test indicated a meaningful difference in 13 morphometric & 7 meristic specifications between spirlin fish of The Two clusters (P 0.05). Four age classes were observed in spirlin population in which the age group of 2⁺ was the most abundant (49%). Also, in general, the total population consisted of female fish (50%), male fish (39%) and immature fish (11%). The maximum length in this research was 96.14 mm and the maximum weight was 9.27 grms. The relationship between length-weight showed a high correlation between Keselian cluster (r2= 0.98) and Tejoon (r2=0.97). The conditional factor indicated the obesity of most Keselian species. The growth pattern has shown a negative alometric pattern in spirlin species of the two clusters and Instant growth rate of immature species has been more compared to other age groups. It can be concluded that Spirlins of the two clusters have some differences considering some morphplogical specifications and for a more complete population segregation of this species, modern genetic methods must be used such as PCR, Electrophoresis and micro satellite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mazandaran province
  • Talar River
  • population structure
  • Spirlin