نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) از مهم‌ترین ماهیان استخوانی سواحل جنوبی دریای خزر می‌باشد که جهت تخم‌ریزی به رودخانه‌های منتهی به دریای خزر از جمله رودخانه شیرود وارد می‌شود. در روند تکثیر مصنوعی ماهی سفید، عوامل متفاوتی دخیل می‌باشند که از مهم‌ترین آن‌ها کیفیت و کمیت مولدین ماده و تخمک‌های استحصالی از آن‌ها می‌باشد. به همین دلیل بررسی اثر سن، وزن و طول مولدین ماهی سفید مهاجر به رودخانه‌ شیرود روی کارایی تکثیر مصنوعی در فصل تکثیر ضروری به‌نظر رسید. بدین منظور از اسفند 1386 تا اردیبهشت 1387، 90 عدد مولد ماهی سفید ماده مورد بررسی قرار گرفتند. طبق بررسی‌های انجام گرفته میانگین طول کل 26/43 سانتی‌متر، میانگین وزن 08/832 گرم، میانگین سن 41/4، میانگین وزن تخم 31/146 عدد، میانگین قطر تخمک 85/1 میلی‌متر، میانگین تعداد گرم تخم خشک 49/294 عدد، میانگین هم‌آوری مطلق 41370 عدد، میانگین هم‌آوری نسبی 52 و میانگین درصد لقاح 55/93 عدد بود. همچنین براساس آزمون کروسکال والیس و من‌ویتنی بین سن ماهی و تمامی فاکتورها به غیر از هم‌آوری نسبی اختلاف معنی‌دار آماری به‌دست آمد. رابطه بین سن ماهی و فاکتورهای فوق خطی و ضعیف تا متوسط، ولی رابطه طول چنگالی و وزن با این فاکتورها متوسط تا قوی بود. با توجه به نتایج حاصله می‌توان گفت که افزایش سن مولدین ماهی سفید اثر مثبتی روی کاریی تکثیر مصنوعی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of female age, length and weight on artificial propagation efficiency in Kutum broods (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) migrating to the Shiroud River

چکیده [English]

Abstract[1]
Kutum (Rutilus frisii kutum) is one of the economically valuable fishes in the Caspian Sea. This fish enters the rivers leading to the Caspian Sea for spawning. One of these rivers, which the fish migrate to, is Shiroud River. In the artificial propagation process of Kutum, different factors are involved in quality and quantity of female broods and their eggs. For this target, in the propagation season of 2008 we studied the effect of age, length and weight on artificial propagation efficiency in Kutum broods migrating to Shiroud River. For this reason, from February to May 2009 we studied the age, length and weight of 90 female Kutum. According to the results, average of total length was 43.26 cm, average of weight 832.08 grams, average of age 4.41, average of egg diameter 1.85 ml, average of egg number 294.49, average of absolute fecundity 41370, average of relative fecundity 52, average of fertilization percentage 93.55. Also, according to Kruskal wails test and Man-Whitney, there was a significant difference between age and total factors. Relationship between age and total factors was linear and weak to average, but relationship between fork length and weight with total factors were weak to strong.
 * Corresponding author; h_khara1974@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Shiroud River
  • Kutum
  • age
  • weight
  • Length
  • Artificial propagation