نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش برای بررسیزی‌تودهو فراوانی طولی ذخایر کفزیان در پاییز و تابستان 1379 در آب‌های دریای عمان محدوده استان سیستان و بلوچستان برای تخمین ذخایر 3 گونه حسون (کریشو) (Saurid tumbil)، کفشک تیزدندان (Psettodes erumei) و زمین‌کن خال­باله (Grammoplites suppositus) به روش مساحت جاروب شده به اجرا در آمد. محدوده اجرای پروژه از منطقه میدانی با طول جغرافیایی 58 درجه و 55 دقیقه شرقی تا منطقه خلیج گواتر با طول جغرافیایی 61 درجه و 30 دقیقه شرقی بود. این محدوده از شرق به غرب (از میدانی به‌سمت خلیج گواتر) به 5 منطقه تقسیم گردید. فاصله هر منطقه 30 دقیقه طول جغرافیایی (فقط منطقه آخری یا 35 دقیقه شرقی) بود. هر منطقه به 4 لایه عمقی 20-10، 30-20، 50-30 و 100-50 متری تقسیم شد. در منطقه A به‌ترتیب حروف 123A و 4A معرف 4 لایه عمقی بالا بودند و مساحت هر لایه عمقی با پلانی­متر تعیین شده بود. در هر گشت تحقیقاتی 65 ایستگاه تعیین و با تور ترال کف به‌مدت 1 ساعت در هر ایستگاه با شناور تحقیقاتی فردوس 1 تورکشی انجام و به‌دنبال آن نمونه‌بردای از کف‌زیان صورت گرفت. زی‌توده آبزیان صید شده در تور ترال به تفکیک لایه‌های عمقی برآورد شد. میزان زی‌توده کل سالانه در سال 1379 برابر 3/41830 تن برآورد گردید که به تفکیک لایه‌های عمقی 20-10، 30-20، 50-30 و 100-50 متری به‌ترتیب 5/22393، 9/5492، 1/1398 و 7/12545 تن بود. حداکثر و حداقل زی‌توده به‌ترتیب در لایه‌های 20-10 متر و 50-30 متر به‌دست آمد. طی این مطالعه، گونه‌های یاد شده شناسایی، تفکیک، توزین و بیومتری شده و اطلاعات به‌دست آمده با نرم‌افزار اکسل (Excel) به‌صورت رسم نمودار ارائه و توده زنده هر یک از گونه‌ها به تفکیک عمق و منطقه تخمین زده شد. مجموع توده زنده ماهی حسون 3/847 تن، کفشک تیزدندان 4/162 تن و زمین‌کن خال‌باله 9/279 تن برآورد و بیش‌ترین فراوانی طولی این ماهیان به‌ترتیب در طول‌های 35-32 سانتی‌متر، 40-35 سانتی‌متر و 16-14 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

E Biomass, distribution and length frequency of Saurida tumbil, Psettodes erumei and Grammoplites suppositus in summer and fall in the Systan and Balochestan coasts

چکیده [English]

Abstract[1]
In order to study biomass and length frequency of 3 main species of Saurida tumbil, Psettodes erumei and Grammoplites suppositus, a research cruise was carried out in the Persian Golf, Systan and Balochestan waters using swept area method in 2000. The studied area was from Meidani (58˚ 55 E) to Gwatre Bay (61˚30 E) having depths of 10 to 100m. The studied area of 1164 n.m.sqr., was divided into 5 subregions (A, B, C, D and E) each covering 30 minutes width, each region was divided into 4 depth stratum: 10-20, 20-30, 30-50 and 50-100 m. In each cruise, sampling was carried out for more than 65 stations using a bottom trawler by R/V Ferdows. And then the following measurements such as the sampling of demersal species were carried out. The calculated annual biomass for the whole area was 41830.3 tons in 2000, and for each stratum of 10-20, 20-30, 30-50 and 50-100 m, indicating 22393.5, 5492.9, 1398.1 and 12545.7 tons respectively. It is clear that the maximum biomass lies at the depth of 10-20 m. The minimum was found at depth of 30-50 m. After the samples were identified, weighted and also some biological measurements were done. All data were analyzed by Excel, and were presented as figures and total biomass was estimated seperately in depth and area. The total biomass of Saurida tumbil, Psettodes erumei and Grammoplites suppositus, were estimated about 847.3, 162.4 and 279.9 tons, respectively. On the other hand the most length frequency of this species was found in length of 32-35 cm, 35-40 cm and 14-16 cm, respectively.
 *Corresponding authors; khanihm@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Monitoring of stock
  • Oman Sea
  • Swept area method
  • Demersal fish