نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
جیوه از عناصر سمی وارد شده به اکوسیستم دریای خزر بوده که قابلیت تجمع در بدن آبزیان را نیز دارا می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات بافت بیضه و ارزیابی تحرک اسپرم ماهیان نر سفید تحت‌تأثیر این فلز سنگین می‌باشد. در ابتدا بافت بیضه با 5-10، 6-10 و 7-10 مولار کلرید جیوه، به‌مدت 3 و 6 روز در شرایط آزمایشگاهی کشت شد و در آزمایش دوم تحرک اسپرماتوزوآی ماهیان تحت تماس با غلظت‌های 0، 01/0، 1/0، 1، 10، 100 و 1000 میلی‌گرم در لیتر کلریدجیوه مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بیانگر افزایش بروز ضایعات بافت بیضه و کاهش روند اسپرماتوژنز با افزایش غلظت و مدت زمان تماس بود، به‌طوری‌که در غلظت 5-10 مولار در روز ششم، تعداد بسیار زیادی از سلول‌های جنسی نکروز یافت. همچنین با افزایش غلظت جیوه، پارامترهای تحرک اسپرماتوزوئیدها به‌صورت معنی‌داری کاهش یافت (05/0P<) و در غلظت 100 و 1000 میلی‌گرم در لیتر اسپرماتوزوئیدها کاملاً از حرکت بازایستادند. براساس نتایج به‌دست آمده از این پژوهش میزان بروز آسیب در بافت بیضه و اسپرماتوزآهای ماهی سفید با مدت زمان تماس و غلظت جیوه رابطه مستقیم دارد و ادامه پیشرفت آلودگی در محیط زیست این ماهیان می‌تواند در درازمدت صدمات جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

E Effects of mercury on sperm motility and testis structure of Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) by using in vitro experiments

چکیده [English]

Abstract[1]
Mercury is a toxic element enters into the Caspian Sea that can accumulate in aquatic animals’ organ. The aim of this study was to evaluate the testis tissue changes and estimating spermatozoa motility of kutums. At first, by using in vitro culture, testis with 10-5, 10-6 and 10-7 M of Hgcl2 solution, incubated for 3 and 6 days and in second experiment, kutums spermatozoa motility evaluated, after exposing with 0, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 and 1000 mg/l of Hgcl2 solutions. The harmful effects of mercury on spermatogenesis and testis structure, with the increasing of concentration and exposed time, increased. As the inhibition of spermatogenesis and necrotic germ cells were more visible in 10-5 M in 6th day. Sperm motility parameters decreased significantly (P<0.05), with the increasing of mercury concentration and spermatozoa stopped in 100 and 1000 mg/l. According to these results, amounts of injurious effects on testis and spermatozoa motility had direct relationship with time and mercury concentration, and continuous pollution in fish environment would have irreparable injuries in future.
 *- Corresponding authors; sh.fadakar@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Caspian Sea
  • Mmercury
  • Kutum
  • Spermatozoa