نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این مطالعه به‌منظور بررسی روند ترمیم زخم ایجاد شده به‌صورت خطی به‌طول 1 و‌ عمق 5/0 سانتی­متر در زیر باله پشتی ماهی‌کپور دریایی انجام شد. برای بهبود روند ترمیم زخم­های پوستی، ماهیان تحت شرایط آزمایشگاهی در دمای 18-13 درجه ‌سانتی‌گراد در 1، 2، 3، 4 و 5 روز متوالی پس از ایجاد زخم به‌مدت 15 دقیقه در حمام­های آب‌نمک 1، 2 و 3 درصد قرار گرفتند. ماهیان (‌به وزن 03/2±2/5 گرم) به 15 گروه تقسیم شدند. بلافاصله پس از ایجاد زخم همه ماهیان در حمام آب نمک قرار گرفتند و تیمارها به‌طور عمده به سه گروه تقسیم شدند. یک گروه در آب نمک با غلظت 1 درصد، گروه دوم در آب نمک با غلظت 2 درصد و گروه سوم در آب نمک با غلظت 3 درصد قرار گرفتند. هر کدام از این گروه­ها به 5 زیرگروه تقسیم شدند و تفاوت زیر گروه­ها در تعداد دفعات حمام آب نمک بود. به این ترتیب که از یک تا 5  روز متوالی پس از ایجاد زخم تحت حمام آب نمک قرار گرفتند. یک گروه هم بدون حمام آب نمک به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد. از هر تیمار از بافت زخمی در زمان­های 3، 7، 10، 14، 17، 21 و 28 روز پس از  ایجاد زخم به‌صورت جداگانه نمونه­گیری صورت گرفت. طی دوره 28 روز، ترمیم زخم در تیمارهای با آب­نمک 2 و 3 درصد بهتر از تیمار با آب‌‌نمک 1 درصد بود و این اختلاف در روزهای سوم، دهم و بیست‌و‌هشتم، معنی‌دار بود. همچنین بین تیمارهای با آب‌نمک 2 و 3 درصد در کل دوره اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. از بین تعداد دفعات مختلف حمام آب‌نمک، 5 بار حمام آب‌نمک، نتایج بهتری داشت، اما تنها در انتهای دوره با سایر دفعات دارای اختلاف معنی‌دار بود. به‌نظر می‌رسد حمام آب‌نمک 2 و 3 درصد تحت شرایط این مطالعه در روند بهبود زخم دارای تأثیر بهتری داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of various concentrations and times of salt bath on skin wound healing process in carp, Cyprinus carpio

چکیده [English]

Abstract
This study investigated healing of experimentally wounded carp (length of wound:1cm, depth of wound: 0.5cm) with various concentrations and times of salt bath under laboratory conditions at temperature of 13-18ºC. This was in to improve the healing process in skin lesions. Fifteen treatment groups of fish (body weight 5.2±2.03g) were bathed with various concentrations: 1%, 2% and 3% and various times: 1, 2, 3, 4 and 5 and one group without any bath as control. After wounding, all of the wounded carp were put in salt bath and all treatment were divided to 3 groups. First group put in 1%, Second group put in 2% and group 3 put in 3% concentration of salt bath, any of these in divided to 5 groups and difference of these was in times of salt bath. Wounded tissues were sampled in 3, 7, 10, 14, 17, 21, and 30 days after making the incision. During the 28 day period of wound healing there were statistically significant changes in among treatments with 1%, 2% and 3% concentration of salt. Histological analysis revealed that incision in treatments with 2% and 3% concentration of salt healed better. Therefore, salt bath with 2% and 3% concentration improve wound healing in carp under the conditions of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Wound healing
  • Salt bath
  • Common carp