نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
استفاده از زئولیت در بهبود شرایط محیطی ماهی کپور (Common carp L.) در یک طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح بچه‌ماهی کپور دریایی با میانگین وزن 13 گرم در چهار گروه تیمار با سه تکرار و در هر واحد آزمایشی 60 ماهی قرار گرفتند. مدت آزمایش 60 روز و در قالب طرح کامل تصادفی بود. شرایط آزمایش شامل 20، 40، 80 و 120 میلی‌گرم در لیتر زئولیت و بدون زئولیت انجام گرفت. میزان درجه حرارت، هدایت الکتریکی، شوری و اکسیژن در طول آزمایش یکسان بود، ولی میزان نیتریت، نیترات، آمونیوم، و آمونیاک و سختی کل در تیمارهای زئولیت کمتر از شاهد بود، هر چند که این کاهش اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. سایر پارامترهای آب مانند TDS، pH و سولفید تفاوتی را بین تیمار و شاهد نشان نداد. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از زئولیت در بهبود شرایط محیطی برای پرورش بچه‌ماهی کپور بر میانگین وزن نهایی، افزایش وزن، میزان رشد ویژه، میانگین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به‌رغم اختلاف محسوس بین شاهد وتیمارهای 80 و 120 میلی‌گرم در لیتر، اختلاف معنی‌داری نشان نداده است. در ماهیان تیمار 80 میلی‌گرم افزایش وزن 31 درصد، درصد افزایش وزن، 40 درصد، سرعت رشد روزانه 29 درصد، ضریب رشد ویژه 29 درصد و بازده مصرف پروتئین 42 درصد بیشتر از شاهد بوده است. ضریب تبدیل غذایی در گروه شاهد 07/3 و برای تیمار 80 میلی‌گرم، 34/2 بوده است. نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط مناسب از نظر محیط پرورش که با استفاده از زئولیت و یا با مدیریت در مزارع پرورش ماهی ایجاد می‌شود، می‌توان پارامترهای رشد ماهی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of zeolite on growth parameters of common carp of Caspian Sea

چکیده [English]

Abstract
The use of zeolite was investigated to improve the environmental condition of common carp. The fingerlings of 13 grams were tested in 4 treatments. Each treatment contained 60 fish and 3 replications, in RBD experiment design. The treatment was performed 20, 40, 80 and 120 mg/l and one without zeolite as control. EC, T, O2 and salinity was equal but the amount of No2, NO3, NH4 and total hardness, was lower in zeolite treatment compared to the control group. Other parameters such as TDS, pH and sulfide were not different. The results showed that using zeolite can improve the water condition but the SGR, PER, FCR and total weight, in spite of pronounced difference between the dosage of 8 and 120 mg/l, the difference was not significant. In treatment of 80 mg/l, weight increased for 31%, GR for 29%, SGR for 29%, PER for 42%, more than the control group. FCR in the control group was 3.07 while in treatment with 80 mg/l zeolite, it was 2.34.The present study showed by using zeolite and by good management to improve the water condition, it is possible to improve the growth parameters of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Zeolite
  • Common carp
  • Environmental condition