نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
استفاده از پربیوتیک‌ها به‌عنوان مواد غذایی غیرقابل هضم که به‌طور مؤثری سلامتی میزبان را از طریق تحریک و یا محدود کردن رشد باکتری‌های موجود در روده تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، ایده جدیدی است که در آبزی‌پروری شکل گرفته است. این بررسی برای ارزیابی کارایی پربیوتیک تجاری ایمونوژن در 5 تیمار (0، 5/0، 1، 2 و 4 درصد) به جیره غذایی فیل‌ماهیان جوان (Huso huso)، در 3 دامنه وزنی، ماهیان ریز با میانگین وزن 02/0±71/8 گرم، ماهیان متوسط با میانگین وزن 01/0±15/25 گرم و ماهیان درشت با میانگین وزن 02/0±69/53 گرم انجام گرفت. ماهیان روزانه با غذای دستی در 6 وعده تغذیه شدند. آزمایش به‌مدت 8 هفته در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی در تابستان 1388 انجام شد. در انتهای دوره پرورش، میزان رشد و بازماندگی فیل‌ماهیان جوان مقایسه شد. نتایج نشان داد که اختلاف در میانگین وزن، طول، رشد روزانه، درصد افزایش وزن بدن، درصد میزان رشد ویژه و ضریب چاقی در ماهیانی که با جیره‌های غذایی حاوی 5/0 و 1 درصد ایمونوژن تغذیه شدند، به‌طور معنی‌داری (05/0P<) بالاتر از گروه شاهد بود. اختلاف ضریب تبدیل غذایی در ماهیانی که با جیره‌های غذایی حاوی 5/0 و 1 درصد پربیوتیک ایمونوژن تغذیه شدند به‌طور معنی‌داری (05/0P<) پایین‌تر از گروه شاهد بود. میزان بازماندگی در ماهیانی که با جیره غذایی حاوی 5/0 درصد پربیوتیک ایمونوژن تغذیه شدند نسبت به ماهیانی که با جیره غذایی پایه تغذیه شدند، بالاتر بود ولی از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0P>). بر پایه این داده‌ها، نتیجه‌گیری می‌شود که پربیوتیک ایمونوژن می‌تواند در سطوح پایین به‌عنوان مکمل غذایی در جیره غذایی فیل‌ماهیان جوان پرورشی برای افزایش رشد و بازماندگی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of dietary immunogen prebiotic on growth and survival indices of giant sturgeon (Huso huso Linne, 1758) juveniles

چکیده [English]

Abstract[1]
The use of prebiotics, nondigestible dietary ingredients that beneficially affect the host by selectively stimulating the growth and /or activating the metabolism of health- promoting bacteria in the intestinal tract, is a novel concept in aquaculture. This survey was conducted for evalution the efficiency of commercial prebiotic immunogen in five treatments (0, 0.5%, 1%, 2%, 4%) in ration of giant sturgeon (Huso huso) juveniles in 3 weight range of small fishes with average weight 8.71±0.02 gr, medium fishes with average weight 25.15±0.01 gr and large fishes with average weight 53.69±0.02 gr. fishes were fed up six meals a day. The trial at period
8-week was conducted in Shahid Marjani Sturgeon hatchery of breeding and culture in summer 2009. At the end of culture period, growth performance and survival rate forgiant sturgeon juveniles compared. The results showed that difference in average of weight, length, daily growth, body weight increase percent, specific growth rate percent and condition factor of fishes fed by diets containing 0.5% and 1% immunogen significantly (P<0.05) higher than control group. Difference food conversion rate in fishes fed the diets supplemented with 0.5% and 1% prebiotic immunogen significantly (P<0.05) lower than control group. Survival rate in fishes fed contained 0.5% prebiotic immunogen was higher than fishes fed by basal diet but there was not statistically significant (P>0.05). Based on these data, it is concluded that immunogen prebiotic in lower level can serve as functional feedstuffs in the diet of giant sturgeon juveniles by enhancing growth performance and survival.*Corresponding author; mohajer_m@hotmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Immunogen
  • Survival
  • Prebiotic
  • growth
  • Giant sturgeon (Huso huso)