نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
درک مناسب از شاخص‌های زیست‌سنجی و تکثیری مولدین ماهیان خاویاری می‌تواند سبب بهبود روند کاری و افزایش بازده تکثیر مصنوعی گردد. این مطالعه با هدف تعیین شاخص‌های زیست‌سنجی و تکثیر مصنوعی مولدین تاس‌ماهی روسی (Acipenser gueldenstaedti) در شرایط آب و هوایی ایران و مقایسه آن با وضعیت و شرایط حاکم بر مولدین کارگاه‌های تکثیر تاس‌ماهی در روسیه انجام گردید. به همین سبب، 27 مولد ماده و 13 مولد نر، در کارگاه شهید مرجانی گرگان مورد بررسی قرار گرفت. پس از نگهداری مولدین در استخرهای کورانسکی و تعیین شاخص قطبیت در تخمک (GV)، 12 عدد مولد ماده از جریان تکثیر مصنوعی حذف و سایرین تحت تزریق هورمون قرار گرفتند. پس از طی زمان رسیدگی، 10 مولد ماده و 5 مولد نر به تزریق هورمونی جواب مثبت دادند. جهت مقایسه نتایج حاصله با فعالیت‌های تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیان خاویاری، آمارهای کسب شده با اطلاعات نرماتیوهای کارگاهی در روسیه مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین اطلاعات سال‌های پیش شیلات ایران در کارگاه‌های تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد وزن، سن، هم‌آوری مولدین و درصد مولدین تخم‌ده در ایران پایین‌تر از کارگاه‌های تکثیر در روسیه بوده که نشان‌دهنده کامل نبودن دوره تولیدمثلی و حضور در قبل از اولین سن تخم‌ریزی می‌باشند اما اندازه تخمک و وزن تخمدان در حد میانگین اندازه‌گیری شده در ولگا قرار داشت. بنابراین به‌نظر می‌رسد با توجه به عدم شرایط مناسب جهت مهاجرت تاس‌ماهی روسی در حوزه جنوبی خزر، مولدین مناسبی را به لحاظ فیزیولوژیک و رسیدگی جنسی در اختیار کارگاه‌های تکثیر قرار نداشته و مشکلاتی در تکثیر مصنوعی از لحاظ جواب‌دهی مولدین، درصد لقاح، بقا در انکوباسیون و سایر موارد بروز می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison Reproductive and Biometric Indices in Russian sturgeon Acipenser gueldenstaedti in Iran and Russia

چکیده [English]

Abstract[1]
Understanding biometric and reproductive indices in sturgeon broodstocks can improve and help to artificial propagation quality. This study was conducted to aim of determination of biometric and reproductive indices in Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedti) in Iran climate condition and was compared to broodstock condition in sturgeon hatcheries in Russia. 27 female and 13 male broodstocks were considered in Shahid Marjani hatchery centre. After maintaining the broodstocks at Kuranski ponds and measuring the germinal vesicle position, 12 female was eliminated from artificial propagation and the others was injected by pituitary hormone. After maturity duration, 10 females and 5 males showed positive response to the hormone injection. For comparing the obtained results to sturgeon artificial propagation and rearing activities, the data was compared to hatcheries normatives in Russia. Results showed that some of parameters including weight, age, fecundity and percent of egg donating broodstocks in Iran are less than to Russian hatcheries, it seems that the broodstocks are not in high maturating level and they are before maturity stage, but oocyte size and ovary weight were at the same mean size and weight in Volga broodstocks. Therefore, it seems that there is no suitable conditions to Russian sturgeon migrating in south of the Caspian Sea, so there are not suitable broodstocks according to physiological and reproductive parameters in hatcheries, and after propagating this kind of broodstocks, there will be some problems in artificial propagation like low inducing the broodstocks, percent of fertility, survival at incubation period and so on.*Corresponding author; falahatkar@guilan.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iran
  • Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedti)
  • Artificial propagation
  • Caspian Sea
  • Russia
  • Biometry