نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
آمار صید ماهی 19 شرکت تعاونی پره صید ماهیان استخوانی مستقر در منطقه استان گلستان (میانکاله، خواجه‌نفس و گمیشان) با استفاده از پرسش‌نامه و تنظیم فرم‌های مخصوص مصاحبه با مدیران شرکت‌های تعاونی صیادی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که صید ماهی سفید به‌طور معنی‌دار در منطقه میانکاله نسبت به دو منطقه دیگر (خواجه‌نفس و گمیشان) بیش‌تر است، به‌طوری‌که از سمت میانکاله به طرف گمیشان میزان صید به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. برعکس میزان صید کپور معمولی در منطقه گمیشان نسبت به دو منطقه دیگر به‌طور معنی‌داری بیش‌تر بوده و از سمت میانکاله به گمیشان به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. میزان صید ماهی کفال در منطقه خواجه‌نفس نسبت به دو منطقه دیگر به‌طور معنی‌دار کم‌تر است. این تفاوت می‌تواند مربوط به نوع بستر و موجودات غذایی دو منطقه باشد. برآورد مدل رگرسیونی آماره F مبین معنی‌داری کلی رگرسیون بود. علاوه‌بر این مقادیر آماره t نیز نشان‌دهنده تأثیر معنی‌دار نواحی بر میزان صید تعاونی‌ها می‌باشد. براساس نتایج این تابع، میانگین صید در ناحیه خواجه‌نفس و گمیشان به‌ترتیب 9/91466 و 7/50922 کیلوگرم کم‌تر از ناحیه صید میانکاله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey and assessment of predation of fish beach seine cooperative companies in Golestan province in 2005-2006

چکیده [English]

Abstract[1]
Total predation of 19 fish beach sein cooprative companies was evaluated in Golestan Province (Miankale, Khaje-Nafas and Gomishan Zones) by using of question forms and arrangement of special forms with them managements. Results were showed that predation ration of Rotilus frisii kutum was significantly more than two zones (Khaje-Nafas and Gomishan), as the ration of it strongly decreased from Miankale zone to Gomishan Zone. Inversely, predation ration of Cyprinus carpio was significantly more than two other zones and it strongly increased from Miankale Zone to Gomishan Zone. The ration of Mugilidae (Liza auratus and L.salince) was more less two zones. This different can be related to floor and it,s organisms. Regression model F test was significant. Also, T test parameters determined significant effect of Zones on the ration of the predation. Predation ration average in Khaje-Nafas and Gomishan Zones were 91466.9 and 50922.7 kg lower than Miankale Zone.*Corresponding author; ghorbaninasrabadi@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Khaje-Nafas
  • Beach sein cooperative company
  • Gomishan
  • fish
  • Miankale