نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده[1]
وجود اطلاعات بهای تمام شده ماهیان پرورشی برای استفاده مدیریت در امر تصمیم­گیری، ضروری و حیاتی می­باشد. تأمین اطلاعات مورد نیاز یاد شده مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری بهای تمام شده متناسب است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای مزارع پرورش قزل­آلای رنگین­کمان می­باشد، تا از آن طریق اطلاعات مورد نیاز مدیریت مزارع پرورش ماهی بیش از پیش فراهم گردد. گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه­ای و میدانی بوده، که با مطالعه و بررسی فرآیند پرورش ماهی قزل­آلا و با توجه به مبانی نظری حسابداری، الگوی بهای تمام شده محصول یاد شده ارائه گردیده است. به­منظور تأیید الگوی پیشنهادی و یافته­های پژوهش از روش آزمون دلفی استفاده و نتایج در معرض قضاوت کارشناسان و متخصصین قرار گرفته است. جهت گردآوری نظرات کارشناسان و متخصصین از فرم نظرخواهی متناسب استفاده شده و تکمیل آن تا دستیابی به توافق عام ادامه یافته است. در نهایت الگوی مناسب بهای تمام شده برای مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان ارائه شده است.*مسئول مکاتبه: ahmad_mahdavi2001@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation and appropriate model of cost for trout culture

چکیده [English]

Abstract[1]
The existence of the cost information of cultured fish to use for management in decision making is essential. Supplying the necessary data is in need of establishing an accountings system of cost. The objective of this research is to present an appropriate model of cost for culturing trout, and in this way, the necessary data related to fish culturing will be provided. Data collection is based on case study and library methodology and based on the study and investigation of the process of culturing trout, and according to the theoretical accounting, the model for the cost of the product will be given. In order to accept the offered model and the findings Delphi-Test was employed and the results were judges by experts and specialists in this realm To gather their suggestions and ideas, an appropriate form was used and its completion will be continued till all have the same agreement on it. Finally the appropriate model of cost information for culturing trout has been provided.
 *Corresponding author; ahmad_mahdavi2001@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cost
  • decision making
  • Accounting system
  • Trout
  • Management