نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق، اثرات جایگزینی سطوح مختلف روغن‌های گیاهی به‌جای روغن ماهی بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب بچه‌فیل‌ماهیان پرورشی (49/0±01/27 گرم) به‌مدت 8 هفته مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 3 جیره غذایی ایزونیتروژنیک و ایزولیپیدیک حاوی 10 درصد روغن اضافه شده، فرمول‌بندی شد. جیره‌های غذایی شامل 100 درصد روغن ماهی کیلکا در تیمار اول (تیمار شاهد)، 50 درصد روغن ماهی و 50 درصد روغن‌های گیاهی مخلوط (روغن‌های سویا و کانولا با نسبت 1:1) در تیمار دوم و 100درصد روغن‌های گیاهی مخلوط (روغن‌های سویا، کانولا و آفتابگردان با نسبت 1:1:1) در تیمار سوم بود. در پارامترهای عملکرد رشد و مصرف غذایی شامل درصد اضافه وزن، فاکتور وضعیت، رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، درصد جذب غذا، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین و همچنین ترکیب شیمیایی لاشه شامل پروتئین خام، چربی خام، خاکستر و رطوبت بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. با افزودن روغن‌های گیاهی به جیره غذایی، اسیدهای چرب چند غیراشباعی سری n-6 (n-6PUFA) به‌ویژه اسید لینولئیک (18:2n-6) در لاشه فیل‌ماهی‌ها به‌طور معنی‌دار افزایش پیدا کرد، اما دکوزا هگزانوئیک اسید (22:6n-3 DHA,)، اسیدهای چرب چند غیراشباعی سری n-3
(n-3PUFA)، اسیدهای چرب به‌شدت غیراشباع سری n-3 (n-3HUFA) و نسبت n-3/n-6 در لاشه فیل‌ماهی‌ها به‌طور معنی‌دار کاهش یافت. به‌طورکلی ترکیب اسیدهای چرب لاشه به‌میزان زیاد انعکاسی از منابع چربی جیره‌های غذایی بود. با توجه به عدم وجود اختلاف معنی‌دار، ماهیان تیمار دوم نسبت به سایر تیمارها عملکرد رشد بهتری را به‌دست آوردند و این نتایج نشان داد که فیل‌ماهی‌های پرورشی به اسیدهای چرب سری n-3، n-6 و n-9 در جیره غذایی نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of replacement of dietary fish oil by vegetable oils on growth parameters, chemical composition and fatty acids profile of cultured juvenile Beluga (Huso huso)

چکیده [English]

Abstract[1]
In this research, effects of replacement of different levels of vegetable oils instead of dietary fish oil on growth parameters, chemical composition and fatty acids profile of cultured Beluga juveniles (27.01±0.49 g) were studied for eight weeks. For this mean, three isonitrogenous and isolipidic diets were formulated, containing 10% of added oil. Diets were consisting of 100% kilka fish oil in the first treatment (control diet), 50% fish oil and 50% mixed vegetable oils (soybean and canola oils, 1:1) in the second treatment and 100% mixed vegetable oils (soybean, canola and sunflower oils, 1:1:1) in the third treatment. There were no significant differences in the growth performance parameters and food consumption consisting of WG%, K, GR, SGR, Feed intake, FCR, PER and also chemical composition of carcass, consisting of raw protein, raw fat, moisture and ash among different treatments. By the inclusion of dietary vegetable oils, n-6 polyunsaturated fatty acids (n-6 PUFA), particularly linoleic acid (18:2n-6) significantly increased in beluga carcass, but docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n-3), n-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFA), n-3 highly unsaturated fatty acids (n-3 HUFA) and the ratio n-3/n-6 in beluga carcass were significantly reduced. Generally, the fatty acids composition of fish carcasses was highly reflective of the dietary lipid sources. With consideration to lack of significant difference, the fishes of second treatment obtained a better growth performance than other treatments and these results suggest that cultured Beluga require n-3, n-6 and n-9 fatty acids in diets.*Corresponding author; mnikzad1984@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fatty acids
  • Iran
  • fish oil
  • Vegetable oils
  • Huso huso