نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspious) از جمله ماهیان با ارزش دریای خزر می باشد. یکی از مهمترین مسائل در پرورش مقدماتی این ماهی، تکثیر مصنوعی و تولید لارو است. در این مطالعه اثر توان باروری مولدین ماده این گونه در فصل تکثیر 1387، بر روی عوامل مؤثر در تکثیر مصنوعی ضروری به نظر رسید. برای این منظور 3 گروه سنی از مولدین ماده (4، 5 و6 ساله) با اسپرم 9 عدد مولدین نر بصورت جداگانه لقاح داده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، ماهیان 6 ساله بیشترین میانگین وزن قبل از تخم‌گیری (6/86±0/2150 گرم)، وزن بعد از تخم‌گیری (92/52 ±0/1840 گرم)، طول کل (2±59 سانتی‌متر)، وزن تخمک استحصالی (51/30±0/255 گرم)، قطر تخمک (058/0± 37/5 میلی‌متر) و هم‌آوری مطلق (15/366±3060 عدد تخمک) را نشان دادند. در حالی که بیشترین تعداد در گرم تخمک (58/0±33/16 گرم) و هم‌آوری نسبی (12/0± 08/2) مربوط به ماهیان 4 ساله بود. بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین درصد لقاح و درصد بازماندگی لارو تا مرحله جذب کیسه زرده اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تخم‌های حاصل از لقاح تخمک های مولدین ماده 6 ساله با مخلوط اسپرم‌های مولدین نر بیشترین میانگین درصد لقاح (5/97 درصد)، درصد بازماندگی تا مرحله چشم‌زدگی (92 درصد)، درصد ظهور لارو (93 درصد) و درصد بازماندگی تا مرحله جذب کیسه زرده (5/94 درصد) را داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determine the relationship between age and Reproduction Efficiency Parameters in Caspian Salmo (Salmo trutta caspious, Kessler 1877) Spawners females

چکیده [English]

Abstract
Caspian salmon (Salmo trutta caspius) is one of the economically valuable species in the Caspian Sea. Artificial propagation and production of larvae are of the main problems in the early culture of this species. For this target, in the propagation season in 2009, the effect of reproductive performance of female broods on opposition reproduction efficiency in Caspian salmon was studied. For this study, 3 groups of female broods (4, 5 and 6 years old) were fertilized individually by 9 male fish. The results showed that the 6-year-old females had the maximum mean of body weight before breeding (2150.0±86.6gr), after breeding (1840.0±2.92gr), total length (59±2cm), eggs weight (255.0±30.51 gr), diameter ovules (5.37±0.058mm), and fecundity rate (3060±366.15eggs).While the highest average number of ovules in each gram of body weight (16.33±0.58) and relative fecundity (2.08±0.12) belonged to the 4-year-old females. The study showed a significant difference in the mean of fertilization & survival rate until the complete absorption of yolk sack satge in the treatment group. The present study showed that the produced eggs out of  fertilization of the 6-year-old females by male fish will have the maximum average rate in fertilization percentage (97.5%), survival percentage (until eyeing) (92%), hatching percentage (93%), and survival  until the  absorption of yolk sack stage(94.5%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Reproduction efficiency
  • age
  • Caspian salmons
  • Female broods
  • Salmo trutta caspiou