نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
طی این مطالعه که به‌مدت 3 ماه از اسفند 1376 تا اردیبهشت 1387 در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان صورت پذیرفت، خصوصیات حرکتی (طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم)، اسپرماتوکریت و تراکم اسپرم در 11 مولد وحشی و 12 مولد پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول دوره تحرک اسپرم (ثانیه)، درصد تحرک اسپرم (درصد)، تراکم اسپرم (109×) و اسپرماتوکریت (درصد) در فیل‌ماهی وحشی به‌ترتیب 11/23±09/339، 01/2±64/83، 46/3±22/15 و 36/1±88/5 و در فیل ماهیان پرورشی به‌ترتیب 02/29±35/199، 40/2±22/74، 24/0±37/8 و 29/0±21/3 اندازه‌گیری شد. بررسی‌ها نشان داد که بین طول دوره تحرک اسپرم و درصد تحرک در فیل ماهیان وحشی و پرورشی اختلاف معنی‌داری وجود داشت اما بین تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت فیل‌ماهیان وحشی و پرورشی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of some spermatological parameters between wild and cultured beluga sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1768)

چکیده [English]

Abstract[1]
In the present study sperm motility parameters (sperm motility duration, sperm motility percentage), spermatocrit and sperm concentration have been investigated in 11 wild fish and 12 cultured fish during three months from March to May in 2007 in Shahid Marjani Sturgeons Propagation and Culture center. Sperm motility duration (s), sperm motility percentage (%), spermatocrit (%) and sperm density (×109) in wild and cultured Beluga Sturgeon were 339.09±23.11, 83.64±2/01, 5.88±1.36, 15.22±3.46 and 199.35±29.02, 74.22±2.4, 3.21±0.29, 8.37±0.24 respectively. Measured parameters showed significant differences between cultured and wild Beluga Sturgeon in sperm motility duration and sperm motility percentage but there were no significant differences in spermatocrit and sperm concentration. According to the results, the differences between cultured and wild Beluga Sturgeon in sperm motility duration and sperm motility percentage showed that, quality and quantity of sperm were higher in wild Beluga Sturgeon and they can be more efficient than cultured individuals.* Corresponding Author; Email: sh.madadi61@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Spermatocrit
  • Sperm concentration
  • Sperm motility percentage
  • Sperm motility duration
  • Wild and cultured Beluga Sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1768)