نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این مطالعه با دو آزمایش، اثر آنتی‌بیوتیک و اکسیژن بر قدرت لقاح پذیری تخمک لقاح نیافته ماهی ‌آزاد دریای خزر (Salmo trutta cacpius) در طی نگهداری کوتاه مدت انجام گرفت. در آزمایش اول به تخمک‌ها چهار غلظت آنتی‌بیوتیک، بدون آن که اکسیژنی به آنها اضافه شود، نگهداری شد. در آزمایش دوم به منظور سنجش اثر اکسیژن و آنتی‌بیوتیک بر نگهداری تخمک، 3 غلظت آنتی‌بیوتیک شامل غلظت 1 (IU penicillin 250+ µg streptomycin250)، غلظت 2 (IU penicillin500+streptomycin µg500) و غلظت 3  (IU penicillin 750+ µg streptomycin750) به ازای هر میلی‌لیتر مایع سلومیک به آنها اضافه گردید. سپس مخلوط تخمک و مایع سلومیک به کیسه‌های پلاستیکی ریخته شده و با تزریق اکسیژن خالص به کیسه‌ها، در یخچال با دمای 3-2 درجه نگهداری گردید. فرایند لقاح در روزهای صفر (شاهد)، 4، 8 و 12 بعد از تخم‌کشی انجام پذیرفت. بر اساس نتایج حاصله، با گذشت زمان، کاهش قدرت لقاح دیده شد. در آزمایش اول بین روز صفر، 4 و 8 تفاوت معنی‌داری در چشم‌زدگی و تخم‌گشایی مشاهده شد. در آزمایش دوم در روز 4 نگهداری، غلظت صفر آنتی‌بیوتیک باعث کاهش معنی‌داری در لقاح‌پذیری نسبت به گروه شاهد شد. بالاترین چشم زدگی و تخم گشایی در روز صفر، مشاهده شد. بر خلاف غلظت صفر دو غلظت دیگر آنتی‌بیوتیک (غلظت 1 و غلظت 2) تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل و نیز با یکدیگر نداشتند. در غلظت 3 آنتی‌بیوتیک تفاوت کمی در ارتباط با درصد چشم‌زدگی و تخم‌گشایی قابل مشاهده بود. در روز 8 نگهداری نیز نتایج تقریباً مشابه روز 4 بود. در روز 12 نگهداری، درصد چشم‌زدگی و تخم‌گشایی با غلظت صفر آنتی‌بیوتیک بسیار پائین بود. با وجود این، دو غلظت 1 و 2 به‌ترتیب با 61/77 و 59/62 درصد چشم‌زدگی، تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد نداشتند و غلظت 3 تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد داشت. همچنین در مقایسه با تیمار بدون اکسیژن (11/7 درصد چشم‌زدگی)، تزریق اکسیژن قدرت لقاح‌پذیری تخمک‌ها را تا 44/60 درصد افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of antibiotic and oxygen to the celomic fluid on fertility and hatching of unfertilized ova of Caspian salmon (Salmo trutta caspius)

چکیده [English]

Abstract
The effects of antibiotics and oxygen on the fertilizing capacity of unfertilized ova of (Salmo trutta caspius) during storage were studied in two separate experiments.  In the first experiment, egg batches were stored without oxygen. In the second experiment, egg batches were stored in the presence of two concentrations of antibiotics (1: 250IU penicillin+ 250µg streptomycin and 2: 500 IU penicillin+ 500µg streptomycin and3: 750 IU penicillin+ 750µg streptomycin per ml of celomic fluid) and then were transferred to plastic bags with sufficient oxygen content and kept at (2-3C) using domestic refrigerator. The fertilizing assays were carried out at 0 (control), 4, 8, and 12 days post storage. The results of the present study revealed that the fertilizing capacity of stored eggs decreased with the passage of time. In the first experiment there was no significant difference between eggs fertilized after 4 days of storage compared to control (day 0), but after 8 days of storage a significant difference was observed . In the second experiment, the fertilizing capacity of egg batches stored for 4 days without antibiotics showed significant reduction compared to control. The highest fertilizing capacity of hatching was observed in day 0. Unlike concentration 0, other two concentrations (1 and 2) had no significant difference with control and each other. There was little difference in concentration 3 in fertilizing and hatching percentage. The resolute in day 8 of maintenance was similar to day 4. Fertilizing and hatching percentage in day 12 of maintenance with antibiotic 0 concentrations was very low. In spite of this, there was no significant difference in fertilizing percentage between two concentrations of 1 and 2 (77.61, 62.59) respectively with control and observed significant difference in concentration 3 with control. Also, injection of oxygen showed significant positive effects on fertility of eggs (60.44% eyeing rate) compared to egg batches stored without oxygen (7.11%).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oxygen
  • Antibioticl
  • Unfertilized ova
  • Salmo trutta caspius
  • Short-term storage