نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در تحقیق حاضر، از روش پاسخ سطحی (Response Surface Method; RSM) به منظور بهینه سازی شرایط تولید پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء فیل ماهی (Huso huso) از لحاظ دما، زمان و میزان آنزیم، استفاده گردید. در این روش، اثر سه فاکتور دما، زمان و میزان آنزیم (متغیر مستقل) را روی درجه هیدرولیزاسیون به‌عنوان پاسخ سطحی، مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس نمودارهای سه بعدی، شرایط بهینه از لحاظ دما، زمان و میزان آنزیم، به ترتیب عبارت از دمای 50 درجه سانتی‌گراد، زمان 120 دقیقه و میزان آنزیم 1 درصد بودند. پروتئین هیدرولیز تولید شده با استفاده از آنزیم آلکالاز، دارای 66 درصد پروتئین و 34/1 درصد چربی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان چربی در پروتئین هیدرولیز شده نسبت به مواد خام اولیه، به شدت کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production of hydrolyzed protein from viscera of beluga Huso hoso by Alcalase enzyme

چکیده [English]

Abstract
Response Surface Method (RSM) was employed for optimizing the temperature, enzyme quantity, and time in order to production of hydrolyzed protein form viscera of beluga Huso hoso. Thus, the effects of three independent variables including temperature, time and enzyme quantity were investigated on hydrolization rate as a surface respond. On the basis of three dimensions graphs, the optimum condition for temperature, time and enzyme quantity consisted of 50 ˚C, 120 min and 1%, respectively. The hydrolyzedprotein contained 66% protein and 1.34% lipid by using Alcalase 2.4 L enzyme. The results of this study revealed that the proportion of lipid content has been dramatically decreased in hydrolyzedprotein rather than initial row materials. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Alcalase enzyme
  • Huso hoso
  • Hydrolyzed protein
  • Response Surface Method