نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر در پایان فصل تکثیر (فروردین‌ماه) سال 1387، در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت انجام شد. برای انجام این تحقیق، اثر 4 محلول متفاوت فعال‌کننده اسپرم در مقایسه با آّب کارگاه تکثیر بر درصد لقاح، درصد چشم‌زدگی و درصد تفریخ در قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی شد. بدین‌منظور، پس از آماده‌ازی محلول‌های فعال‌کننده، از 15 مولد نر و 10 مولد ماده قزل‌آلای رنگین‌کمان استحصال مواد تناسلی صورت پذیرفت. به‌منظور سنجش تحرک اسپرم از میکروسکوپ نوری استفاده شد و تا زمانی‌که 95 تا 99 درصد سلول‌های اسپرم تحرک خود را از دست دادند، به‌عنوان مدت زمان تحرک سلول‌های اسپرم در نظر گرفته شد. محلول‌های متفاوت فعال‌کننده نمکی، اختلاف معنی‌داری را در سطح 95 درصد بر مدت زمان تحرک، درصد لقاح، درصد چشم‌زدگی و درصد تفریخ در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند. نتایج نشان داد که محلولی با ترکیب gr/L735/0 CaCl2.2H2O, و gr/L305/7 NaCl, با 7/7pH= بالاترین درصد لقاح (26/3±22/61درصد)، درصد چشم‌زدگی (3±48/57 درصد) و درصد تفریخ (57/0±18/95 درصد) را در مقایسه با سایر گروه‌ها نشان داد. گروه شاهد نیز در مقایسه با دیگر گروه‌ها کمترین میزان لقاح، چشم زدگی و تفریخ را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Sperm Activating Solution on Improvement of Reproduction Efficiency of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

Abstract
This research has been conducted at the end of propagation season (April) at the Salmonid reproduction and conservation center of Shahid Bahonar–Kelardasht in late 2008. For this order the effect of 4 different saline activator solutions on fertilization rate, eyed eggs and hatching stage were investigated in comparison to water in the reproduction center. After preparing different diluents, 15 males and 10 females were striped. For the measurement of sperm motility, we used light microscope and this period was measured until 95-99% of the sperm cells did not have any mobility. There were significant differences at levels of 95% among different saline activator solutions with the water of propagation center on sperm motility, fertilization, eyed eggs and hatching stage. Results showed that using activator solution with component of NaCl, 7/305 gr/L; CaCl2.2H2O, 0/735 gr/L; pH: 7/7 had the highest fertilization (61.22±3.26%), eyed eggs (57.48±3%) and hatching stage (95.18±0.57%). The noel groups had the lowest fertilization, eyed eggs and hatching stage in comparison of others group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sperm
  • motility
  • Activator
  • Oncorhynchus mykiss
  • Kelardasht