نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در طی این تحقیق سمیت حاد (Acute toxicity) سم کلرپیریفوس و دیازینون که به مقدار زیادی در مزارع کشاورزی و خصوصاً شالیزارهای منطقه گلستان استفاده می‌گردد، بر روی بچه ماهیان 3-1 گرمی کلمه به‌منظور تعیین غلظت کشنده 50 درصد از جمعیت ماهیان در 96 ساعت مطالعه گردید. آزمایشات به‌صورت ساکن (Static) و بر اساس روش استاندارد TRC,  (1984) به‌مدت 4 شبانه روز (96 ساعت) انجام و پارامترهای مؤثر فیزیکوشیمیایی آب از جمله pH، سختی کل، اکسیژن محلول و درجه حرارت کنترل گردید. در طول مدت آزمایش نیز رفتار و حرکات بچه‌ماهیان (Caco3)l/mg205=TH در مقابل سم به دقت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات ابتدایی به منظور یافتن محدوده کشندگی با رهاسازی بچه‌ماهیان به داخل آکواریوم‌هایی که به حجم 20 لیتر آبگیری شده بودند و به‌طور مداوم هوادهی می‌شدند به تعداد 10 عدد بچه‌ماهی برای هر آکواریوم 20 لیتری انجام شد و پس از به‌دست آمدن محدوده کشندگی تیمارهای نهایی با 5 تیمار و 3 تکرار انجام پذیرفت و در نهایت بر اساس نتایج به‌دست آمده و با استفاده از روش آماری program version 1.5 Probit، سمیت حاد (LC5096h) سموم کلرپیرفیوس و دیازینون برای بچه ماهی کلمه به‌ترتیب برابر 016/0 و 81/12 میلی‌گرم در لیتر بدست آمد و حداکثر غلظت مجاز این سموم به‌ترتیب برابر 0016/0 و 281/1 میلی‌گرم در لیتر محاسبه گردید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination the lethal concentration (Lc50 96 H) of chloropyrifos and diazinon on (Rutilus Rutilus Caspicus)

چکیده [English]

Abstract
     The survey acute toxicity of Chloropyrifos and Diazinon toxins that use large quantity in agriculture fields specific in Golestan province studied onRutilus rutilus caspicusfingerlings (1-3g) in this research, aim to determine the 50% lethal concentration (LC50) in 96 hours. These experiments carried out in static condition and based on  TRC,1984 standard method in 4 days, and controlled of the effective water physico – chemical factors that having ranges pH =7–8.2 , DH=205 mg /l (CaCO3), DO=7mg/l and Temp=26oC .During experiments reaction and behaviour of the fingerlings exposure of toxin seen carefully.Early experiments for find of mortality range with released in to an 20lit aquarium (10 fingerling of 1-3g in aquvarium) and continous aeration.Finally experiments with 5 treatment,3 repetition and 1 blank.On the base of obtained results by Probit program version 1.5  LC50 value of Chloropyrifos and Diazinon in 96 hours were 0.016 and 12.81 mg/l on Rutilus rutilus caspicus respectively, and also Mac(Maximum allowable concentration) value of this toxins were determined 0.0016 and 1.281 mg/l for Rutilus rutilus caspicus respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Insecticide
  • diazinon
  • Chloropyrifos
  • Rutilus rutilus caspicus
  • LC5096h