نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش به بررسی اندازه فیزیکی و تغییرات بافت مرکب ماهی ببری که یکی از سرپایان شاخص خلیج‌فارس است، طی دو ماه ماندگاری در دمای 18- درجه سلسیوس پرداخته شده است، به‌طور میانگین طول بازو
5±34 سانتی‌متر، طول بدن 3±20 سانتی‌متر، وزن بدن 10±790 و وزن فیله 20±304 اندازه‌گیری شد و نیز
برای آنالیزهای بافتی ابتدا برای نمونه تازه نیروی سختی بافت N 25/0±49/8، قابلیت ارتجاع 3/0±61/6، پیوستگی 13/0±48/0، قابلیت جویدن 35/0±6/6 گزارش شده است. طی دوره نگهداری 60 روزه ویژگی‌های بافتی جز پیوستگی و چسبندگی روند کاهشی داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Physical measurement and analysis of the texture of the squid trapped in the Persian Gulf and its histological changes in two periods of shelf-life

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study, the physical measurements and changes in the texture composition of
the Squid, one of the Persian Gulf population, were investigated during two months of storage
at -18 °C. The average arm length was 34 ± 5, body length 3 ± 20 cm, body weight 790 ±10 and fillet weight 304 ± 20 and also for tissue analysis, for the fresh sample, hardness
was 8.49±0.25 N the springiness 6.61±0.3, the cohesivness 0.48±0.16, chewiness
6.6 ± 0.35. During the 60-day maintenance period, texture properties, except for cohesivness and adhesivness, were decreasing.* Corresponding author; ebhoseini@srbiau.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Physical properties
  • Sepia
  • Squid
  • tissue