نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت زمین‌های کشاورزی و منابع تأمین غذا ایجاب می‌کند که برنامه‌های جدیدی در راستای افزایش تولید در واحد سطح تنظیم، ارائه و اجرا گردد. امروزه به طرق مختلف از جمله پرورش چندگونه‌ای ماهی تحت عنوان Poly culture پرورش ماهی در قفس (cage)، استفاده از جریانات دوباره آب (مداربسته) بهره‌برداری از جریان آب گرم نیروگاه‌ها و غیره محصول ماهی را می‌توان به چند برابر افزایش داد. یکی از متدهای افزایش محصول استخرهای پرورش ماهی کشت مشترک ماهی و ماکیان به‌خصوص اردک و غاز می‌باشد که همزیستی مسالمت‌آمیزی با هم دارند. در این روش محصول کل استخر به سه برابر قابل افزایش خواهد بود. در راستای موارد فوق، پروژه ترکیبی ماهی- اردک و غاز (Integrated) با اهداف ارائه روش‌ها و تعیین فواید پرورش ماهی با ماکیان آب‌دوست مانند افزایش تولید در واحد سطح، کاهش هزینه‌ها، کمک به باروری طبیعی استخر از طریق بهبود شرایط فیزیکی آب و خاک در یک واحد در استان گیلان به مرحله اجرا درآمد. به‌طور‌کلی در طول مدت 5 ماهه پرورش ماهی، 3 دوره اردک و یک دوره غاز نیز پرورش داده شد. مقدار محصول کل در یک استخر یک هکتاری 8800 کیلوگرم و به‌عبارت بهتر تناژ تولید گوشت در یک هکتار استخر پرورش ماهی به مرز 9 تن یعنی 6/2 برابر محصول‌دهی معمول استخرهای پرورش ماهی در استخرهای پرورش ماهی روش پلی‌کالچر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organic aquaculture, determination of biotechnology of combined cultivation of warm water fish and poultry (integrate) in Gilan

چکیده [English]

Abstract[1]
The increasing population and the limitation of agricultural land and food supply sources require that new programs be set up to increase production at unit level. Nowadays fish products can be multiplied in various ways, including the multi-species breeding of fish called poly culture, cage breeding, rehabilitation of water (circulating water), exploitation of hot water flows of power plants, etc. One of the methods of increasing the production of fish farming pools is fish farming and poultry, especially ducks and geese, which coexist peacefully. In the light of the above, the Integrated Fish-Duck and Goose project aims to provide methods and determine the benefits of fish farming in poultry-water-repellent such as increasing production per unit area, reducing costs, helping the natural reproduction of the pool through improved conditions. The physical and physical properties of water and soil were carried out in a single unit in the province of Guilan. In general, five months of fish breeding, three duck periods and a goose period were also raised. The total amount of the product in a harvester is 8800 kg, in other words, the production capacity of meat per one hectare in a fish farming pool reaches 9 tones, which is 2.6 times the normal harvesting of fish in fish breeding ponds.* Corresponding author; baminiran@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Duck
  • Goose
  • Organic Aquaculture
  • poultry
  • Warm water Fish