نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش از ژلاتین ماهی سردآبی و کربوکسی‌متیل‌سلولز در تهیه فیلم استفاده گردید. ژلاتین ماهی سردآبی به‌دلیل دارا بودن ویژگی­های منحصر به فرد، هم‌چون با صرفه بودن از نظر اقتصادی، در دسترس بودن و قابلیت زیست‌تخریب‌پذیری جایگاه ویژه در بین بسته‌بندی‌های خوراکی دارد. این پژوهش برای اولین بار به اصلاح و بهبود خواص مکانیکی فیلم‌های ژلاتین ماهی سرد‌آبی در ترکیب با کربوکسی‌متیل‌سلولز می‌پردازد. فیلم‌های ژلاتین ماهی سرد‌آبی به همراه کربوکسی‌متیل‌سلولز در غلظت‌های 5/0، 10، 15 و 20 درصد با استفاده از روش کاستینگ تهیه شد. خواص مکانیکی به روش استاندارد ملی آمریکا ASTM D88210 انجام شد. در آزمون مکانیکی فیلم‌های ترکیبی با افزایش غلظت کربوکسی‌متیل‌سلولز استحکام کششی (TS) از 04/21 به 74/27 (MPa) و مدول یانگ از 83/1372 تا 87/1842 (کیلوگرم بر مترمکعب)، به‌طور معنی‌داری افزایش یافت و درصد کشیدگی از 69/17 تا 39/15 کاهش معنی‌داری نشان نداد. با بررسی ایزوترم جذب فیلم‌های ترکیبی حاصل، مشخص شد که مقدار رطوبت آب تک‌لایه کم‌تر شده و باعث کاهش رطوبت تعادلی این فیلم‌ها می‌شود. با توجه به زیست‌تخریب‌پذیر بودن فیلم‌ها و بهبود خواص مکانیکی آن توسط کربوکسی‌متیل‌سلولز، می‌توان از این نوع بسته‌بندی در صنایع مختلف به‌ویژه صنعت غذا و به‌عنوان پوشش خوراکی برای بسته‌بندی مواد غذایی و محصولات کشاورزی استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation mechanical properties of Cold Water Fish Gelatin Biodegradable Edible Films by adding carboxy methyl cellulose

چکیده [English]

Abstract[1]
In the present study, cold water fish gelatin with carboxy methyl cellulose was used to produce films. Because of its unique properties such as cost-effectiveness, availability, and biodegradability, cold water fish gelatin has earned a special place in food packaging. In this research, improving mechanical properties of cold water fish gelatin films combined with carboxy methyl cellulose was investigated for the first time. Gelatin films of cold water fish with carboxy methyl cellulose at concentrations of 5%, 10%, 15% and 20% were prepared by a casting method. Mechanical properties were assessed according to the American National Standard ASTM D88210. Films were tested for mechanical properties, and the results showed that increasing concentrations of carboxy methyl cellulose significantly increased Tensile Strength (TS) from 21.04MPa to 27.74MPa and significantly increased Young's Modulus
from 1372.83 kg/m2 to 1842.87 kg/m2, but insignificantly decreased percentage elongation from 17.69 to 15.39. Examining absorption isotherm of the resulting composite films showed a reduction in single-layer moisture content, which had led to reduced equilibrium moisture of these films. Given biodegradability of these films and their improved mechanical properties by carboxy methyl cellulose, this kind of packaging can be used in various industries, especially food industry, as food covering in packaging foods and agricultural produce.* Corresponding author; zh_khoshkhoo@iau-tnb.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Biodegradable
  • Carboxy methyl cellulose
  • Cold Water Fish Gelatin
  • Edible film
  • Mechanical Properties