نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
آرژنین یکی از اسیدهای آمینه‌ای است که تأثیر آن بر بهبود رشد و سیستم ایمنی انسان و بسیاری از حیوانات، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در پژوهش حاضر تأثیر این اسیدآمینه بر فاکتورهای خونی و مقاومت در برابر تنش شوری ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ماهیان به چهار تیمار (هر تیمار با سه تکرار) تقسیم شدند و با جیره‌های غذایی شامل مقدار آرژنین 0، 5/1، 2 و 5/2 درصد، به‌مدت 60 روز تغذیه شدند. در نهایت نمونه‌هایی از هر تیمار خون‌گیری و سایر ماهی‌ها تحت تنش شوری ppt 15 به‌مدت 72 ساعت قرار گرفتند. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با مقایسه میانگین تیمارها در قالب طرح کاملاً تصادفی به کمک آزمون دانکن صورت گرفت. بر طبق نتایج خون‌شناسی، تغذیه ماهی کپور معمولی توسط آرژنین بر تعداد گلبول‌های قرمز، هموگلوبین و شاخص‌های MCV، MCH و MCHC خون آن‌ها تأثیر معناداری داشت (05/0>P) ولی تعداد گلبول‌های سفید و هماتوکریت در تیمارهای مختلف اختلاف معناداری نداشت (05/0<P). نتایج اعمال تنش شوری بر تیمارهای مختلف نشان داد که وجود اسیدآمینه آرژنین در جیره غذایی کپورماهیان می‌تواند تأثیر چشمگیری بر مقاومت و بقای آن‌ها داشته باشد به‌طوری‌که تیمارهای تغذیه‌شده با 5/1 و 2 درصد آرژنین در طی 72 ساعت تلفاتی نداشت؛ بنابراین براساس نتایج به‌دست ‌آمده، اسیدآمینه آرژنین بر سیستم ایمنی و بازماندگی ماهی کپور معمولی تأثیر به‌سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of different dietary levels of L-Arginine hematological parameters and salinity stress in fingerling common carp (Cyprinus carpio)

چکیده [English]

Abstract[1]
Arginine is one of the amino acids that its impact on improving the growth and immune system of human and many animals always been one of interest of researchers. In this study, the effect of this amino acid on growth indices, blood factors and resistance against salinity tension on common carp fish have been investigated. For this purpose, four treatments (each treatment with three replicates) were made from common carp and fed with dietary foods containing arginine 0, 1.5, 2 and 2.5% for 60 days. During this period, the fishes three times were biometrics; finally, samples of blood of each treatment have been taken and other fish were subjected to salinity stress (ppt 15) for 72 hours. Data analysis was performed using SPSS software version 18 and Excel and the comparing the mean of treatments in a completely randomized design have been performed analysis with Duncan test and one way ANOVA and existent or lack significant difference were performed in 5% of the level Probability (P<0.05). Also, according to Haematology results, feeding of common carp fish by arginine had a significant effect on the size of red blood cells, hemoglobin and MCH, MCV and MCHC blood indices (P<0.05), but the number of white blood cells and hematocrit in different treatments were not significantly different (P>0.05). Results of applying of salinity stress on different treatments showed that the presence of arginine in the feed of carp fish may have a significant effect on their resistance and survival, so that for feed treatments with 1.5% and 2% of arginine within 72 hours did not show any casualties, therefore, based on the obtained results, arginine-based amino acids, have a significant effect on body immunity and survival of carp fish.* Corresponding author; v.jafari.sh110@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Amino Acid
  • arginine
  • Blood factors
  • Common carp
  • salinity stress