نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
یکی از منابع ارزشمند دارویی، موجودات زنده دریایی می‌باشند. در دهه‌های اخیر، ارزش تجاری این موجودات و کاربرد ترکیبات استخراج شده از آن‌ها در پژوهش‌های بیولوژیکی و توسعه دارویی، آن‌ها را به‌عنوان یک منبع جدید و مهم برای داروهای ضدسرطانی و آنتی‌اکسیدان مبدل ساخته است. تنوع گسترده‌ای از ترکیبات زیست‌فعال از جمله پپتیدها را در اختیار قرار می‌دهند. پپتیدهای دریایی با فعالیت‌های مختلف زیستی ممکن است در تولید فرآورده‌های غذایی فراسودمند مورد استفاده قرار گیرند. هدف مطالعه حاضر مروری بر مطالعات صورت گرفته در رابطه با اثرات درمانی پپتیدهای زیست‌فعال آبزیان در مدل‌های جانوری و همچنین انسان است. در این مطالعه اثرات درمانی پپتیدها و دپسی‌پپتیدهای زیست‌فعال آبزیان، بررسی شد. پپتیدهای زیست‌فعال دریایی استخراج‌شده از موجودات دریایی عملکردهای فیزیولوژیک متعددی همانند تحریک ایمنی، اثرات کاهندگی فشار و چربی خون، فعالیت‌های ضد سرطان، ضداسترس، آنتی‌اکسیدان، ضدچاقی بهبود زخم در انسان دارند. در نتیجه‌گیری می‌توان ذکر نمود که پپتیدها و دپسی‌پپتیدهای زیست‌فعال مودات آبزی می‌توانند به‌عنوان ترکیبات مفید به‌منظور ارتقای سلامتی مصرف‌کنندگان در مواد غذایی یا ترکیبات غذا و دارویی استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marine Bioactive Peptides on human health

چکیده [English]

Abstract[1]
One of the most valuable sources of medicine is marine life. In recent decades, the commercial value of these organisms and the use of compounds derived from them in biological research and pharmaceutical development has made them a new and important source of anticancer and antioxidant drugs. It provides a wide variety of bioactive compounds, including peptides. Marine peptides with various biological activities may be used in the production of supplemented food products. The purpose of this study is to review the studies on the therapeutic effects of aquatic eczema peptides in animal models as well as humans. In this study, the therapeutic effects of peptides and bioavailable were investigated. Seaweed peptides extracted from marine organisms have several physiological functions, such as immune stimulation, effects of blood pressure and lipid-lowering, anti-rash activity, antidotes, antioxidants, anti-obesity, and wound healing in humans. Peptides and Deoxypeptides Biologically active aquatic organisms can be used as useful compounds for improving the health of consumers in foods or in food and drug formulations.
 * Corresponding author; researcherirany@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Antioxidant
  • Therapeutic effects
  • Extraction
  • Marine Bioactive peptide