نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف: در این مطالعه میزان جذب مستقیم آلودگی نانوذرات اکسید روی توسط دوکفه‌ای‌های M. lineatus و
D. polymorpha در دوره کوتاه‌مدت 96 ساعتی بررسی گردید.
 
مواد و روش‌ها: تعداد مورد نیاز دوکفه‌ای D.polymorpha با دامنه طولی cm 8/0 ± 53/2 و M. lineatus با دامنه طولی cm 5/0 ± 7/2 از محیط طبیعی استحصال گردید. نانوذرات با استفاده از دستگاه التراسونیک با 400 دور در دقیقه پخش شد. جهت یک‌فاز شدن آب مخازن با محلول نانوذره از دستگاه هموژنایزر با 14000 دور در دقیقه استفاده شد و تیمارها با غلظت‌های؛ 25/0، 25 و ppm50 تهیه گردید. انباشت نانوذرات در توده بافتی دوکفه‌ای با دستگاه ICP و نحوه توزیع نانوذرات در مخازن دوکفه‌ای با تست DLS سنجیده شد.
 
نتایج: نتایج مربوط به ICP نشان داد بیش‌ترین میزان انباشت نانوذرات در توده بافتی دوکفه‌ای‌ها در کم‌ترین غلظت مواجهه (05/0P>) می‌باشد و کم‌ترین میزان جذب در بالاترین غلظت مواجهه به‌صورت معنی‌داری (05/0P>) نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد همچنین دوکفه‌ای D.polymorpha نسبت به دوکفه‌ای M. lineatus در طول دوره مواجهه توان جذب بالاتری از خود نشان داد.نتایج تست DLS نشان داد که ذرات از لحاظ اندازه بین 100-10 نانومتر بوده‌اند که بیانگر عدم ترسیب و هموژن بودن نانوذرات در مخازن حاوی دوکفه‌ای‌ها می‌باشد.
 
نتیجه‌گیری: هر دو گونه دوکفه‌ای به‌عنوان شاخص‌های بسیار مناسبی جهت پایش اثرات نانو‌ذرات اکسید روی در محیط‌های آبی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bioavailability of zinc oxide nanoparticles by Maytilaster lineatus and Dressina polymorpha bivalves in short term

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study, the direct absorption of zinc oxide nanoparticles by M. linearatus and
D. polymorpha was investigated over a short period of 96 hours. The number of D. polymorpha legs with a range of 2.52 ± 0.85 cm and M. linearatus with a range of 2.7 ± 0.5 cm was taken from the natural environment. The nanoparticles were spread using an ultrasonic device at 400 rpm. In order to phase together water reservoirs with nanoparticle solution by homogenizer device with 14000 rpm was used and Treatments were prepared at concentrations of 0.25, 25 and 50 ppm. The accumulation of nanoparticles in bivalve tissue mass with an ICP device and the distribution of nanoparticles in bivalve reservoirs were measured by DLS test. The results of ICP indicated that the highest accumulation of nanoparticles in the tissue mass of the bivalve was at the lowest concentration of exposure (P<0.05) and the lowest amount of adsorption at the highest concentration of exposure was significant (P<0.05) ratio Other treatments were observed and Also, D. polymorpha showed a higher absorption capacity during the exposure period than M. linearatus. The results of the DLS test showed that the particles were in the size range of 10-100 nm, indicating that the nanoparticles were non-trapped and homogeneous in The tanks contain ducts. Both bivalve species are suggested as very good indicators for monitoring the effects of zinc oxide nanoparticles in the aquatic ecosystem* Corresponding author; f.baharvand95@iau-arak.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Biosorption
  • Zinc Oxide Nanoparticles
  • Dreissena polymorpha
  • Maytilaster linearatus