نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
کیفیت مناسب اسپرم که مهم‌ترین مشخصه آن تحرک می‌باشد، می‌تواند سبب افزایش لقاح گردد. از آن‌جایی‌که کیفیت اسپرم‌ها و تخمک‌ها در طول دوره تکثیر به مرور کاهش می‌یابد و این مسأله سبب پایین آمدن کیفیت کار تکثیر خواهد شد، پژوهش حاضر به‌منظور افزایش کارایی تولیدمثل با استفاده از فعال‌کننده‌ها در اواسط فصل تکثیر انجام گرفت. بدین‌منظور 14 محلول فعال‌کننده با ترکیبات مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و از بین آن‌ها 7 محلول بر اساس افزایش مدت زمان تحرک اسپرم برای انجام پژوهش حاضر انتخاب شدند. اثر 7 محلول فعال‌کننده و همچنین آب مقطر، سرم فیزیولوژی و آب کارگاه به‌عنوان شاهد، بر مدت زمان تحرک اسپرم، میزان لقاح، چشم‌زدگی و تخم‌گشایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مورد فاکتور تحرک اسپرم، محلول‌های فعال‌کننده اسپرم اختلاف معنی‌داری در مقایسه با هم و با گروه شاهد دارند. فعال‌کننده ‌1 با ترکیب gr/L 6=NaCl، gr/L 2/0=O2CaCl2.2H و
gr/L 50/4 = CO(NH2)2 با 6/7pH= و فعال‌کننده 6 با ترکیب gr/L 735/0CaCl2.2H2O= ، gr/L305/7NaCl=  با 7/7pH= بالاترین مدت زمان تحرک را سبب گردیدند. اما میزان لقاح، چشم‌زدگی و تخم‌گشایی در تیمارهای مورد بررسی اختلاف معنی‌داری را با گروه شاهد نشان ندادند. نتایج بیانگر آن است که استفاده از محلول‌های فعال‌کننده اسپرم مورد پژوهش، تأثیرات معنی‌دار مثبتی در افزایش مدت زمان تحرک اسپرم ماهی آزاد دریای خزر داشتند و این امر می‌تواند بر کارایی تکثیر مصنوعی اثر مطلوبی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of sperm activating solution on artificial reproduction efficiency in Salmo trutta caspius

چکیده [English]

Abstract[1]
The appropriate quality of sperm whose important feature is movement, can cause increased fertilization. As the quality of sperms and ova were reduced at the end of the propagation period, and this problem may cause quality decrease of production, this research has been conducted in order to increase the efficiency of reproduction fertilization, by using activating solution at the mid of propagation season. In this regard, firstly 14 activating solutions with different component have been selected and were used in preliminary studies and finally, 7 activating solutions on the basis of compound and duration of sperm movement have been chose for final surveys. In order to survey of the 7 selected solution as well as distilled water, hatchery water (As control group) and physiology serum, on the duration of sperm movement, fertilization rate, eyed egg and hatching, 5 female and 9 male of rainbow trout were randomly select. Results showed that, among surveyed items, the activating solutions had significant different comparing with each other and also the control group. The highest duration of
sperm movement were produced by the number 1 (NaCl=6 gr/L, CaCl2.2H2O = 0.2 gr/L, CO(NH2)2 = 4.50 gr/L, pH=7.6) and 6 (CaCl2.2H2O = 0.735 gr/L, NaCl = 7.305 gr/L, pH=7.7) Activating solutions. But fertilization, eyeing and hatching rate have not significant different with control group. Final conclusion confirmed that, the sperm activating solutions have positive and significant effects on extending the time length of sperms movement of
Salmo trutta caspius but have not significant different in surveyed items consist of fertilization, eyeing and hatching rates comparing with control group.* Corresponding author; h.khara1974@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sperm movement
  • Fertilization
  • Salmo trutta caspius
  • Sperm activating solution