نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
رشد میکروبی و اکسیداسیون لیپیدها یکی از دلایل اصلی فساد گوشت و فرآورده‌های گوشتی است که تغییرات نامطلوبی در این فرآورده‌ها ایجاد می‌کند و در نتیجه، باعث بروز مسمومیت‌های غذایی و مرگ و میر مصرف‌کنندگان و همچنین ایجاد خسارت‌های قابل‌ملاحظه اقتصادی می‌شود. به‌منظور ارزیابی رفتار باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (عامل مسمومیت غذایی) و سنجش برخی از پارامترهای میکروبی و شیمیایی، فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان آغشته به استافیلوکوکوس اورئوس در معرض پلی‌فنول‌های عصاره رازیانه (به فرم آزاد و انکپسوله) در دو غلظت (1/0، 3/0 درصد) قرار گرفته و در دمای یخچال به‌مدت 15 روز نگهداری شدند. عوامل شیمیایی و میکروبی مورد بررسی شامل شاخص پراکسید، شمارش کلی باکتری‌ها، شمارش باکتری‌های سرمادوست و شمارش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بودند. نتایج بررسی‌عوامل شیمیایی ‌و میکروبی نشان‌دهنده اختلاف معنی­دار بین تیمارهای عصاره آزاد و انکپسوله رازیانه بود (05/0>P). نتایج بیانگر آن است که عصاره رازیانه به‌خصوص در فرم انکپسوله آن و در غلظت بالا مؤثرتر از فرم آزاد آن بوده است و منجر به کندتر شدن روند رشد شمارش کلی باکتری‌ها، باکتری‌های سرمادوست و تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و کاهش شاخص پراکسید به‌طور معنی‌داری (05/0>P) در فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌شود. بنابراین استفاده از فرم انکپسوله رازیانه (به‌ویژه در غلظت 3/0 درصد) می‌تواند به‌عنوان یک نگهدارنده طبیعی در فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of free and nanoencapsulated extract of Foeniculum vulgare on behavior of Staphylococcus aureus and microbial and chemical changes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet during storage in 4 ˚C

چکیده [English]

Abstract[1]
Microbial growth and lipid oxidation, as a major source of meat and meat products spoilage, results in undesirable changes and thus leads to food poisoning, human mortality and also considerable economic losses. In order to evaluate the behavior of Staphylococcus aureus (cusative agents of food poisoning) in the polyphenols presence of  natural preservative
(free extract and nano-encapsulation of Foeniculum vulgare) in the concentration of (0.1 and 0.3%) the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets were preserved for 15 days at refrigerator temperature. and some chemical parameters such as Peroxide Value and microbial parameters such as Total count, Psychrotrophic Count and Staph aureus bacteria count was stemated. Results showed that there was significant differences between free extract and nano-encapsulated treatments (P<0.05) and it revealed that the nano-encapsulation of F. vulgare, especially at high concentrations was more effective than conventional form that leading to a slower rate of growth of S. aureus number in rainbow trout fillets. So, using of the
nano-encapsulated form of F. vulgare, especially, in concentration of 0.3%, as natural preservative, was recommended in rainbow trou fillet.* Corresponding author; shamloofar@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Chemical and microbial parameters
  • Free and nano-encapsulated extract of F. vulgare
  • Rainbow trout fillets
  • shelf life
  • Staphylococcus aureus