نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش اثر هیدروکربن‌های آروماتیک (PAHs) بر پارامترهای خونی در شیپ مورد مطالعه قرار گرفت. 2000 قطعه بچه‌ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)، با میانگین وزنی 14-8 از مراکز تکثیر و پروش ماهیان خاویاری استان‌های گلستان، مازندران و گیلان تهیه و به پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انتقال داده شد. مقادیر غلظت LC50  96 ساعت 9/13 میلی‌گرم بر لیتر تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصله مقادیر شاخص‌های خونی RBC وHb  در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد از کاهش معنی‌داری برخوردار بود ولی میزان PCV و MCV در گروه آزمون افزایش معنی‌داری (05/0P<) را نشان داد. نتایج شمارش افتراقی در دو گروه آزمون و شاهد مورد مطالعه از اختلاف معنی‌داری برخوردار بود (05/0P<). جهت بررسی اثرات سمیت مزمن TPAH بر روی فاکتورهای خونی و سنجش قدرت فاگوسیتوزیس ماده نفتی در سه غلظت 2، 3 و 4 برابر غلظت TPAH در آب حوزه جنوبی دریای آماده گردید و ماهیان به‌مدت 50 روز در این آب با شرایط نیمه ساکن و دمای ثابت (1± 22) نگهداری شدند. در این آزمایش مشخص شد که میزان گلبول قرمز خون و هماتوکریت بچه‌ماهیان جوان گروه‌های در معرض TPAH در مقایسه با گروه شاهد از کاهش معنی‌داری (05/0P>) برخوردار بوده است. براساس یافته‌های کلی این پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری نمود که حضور و وجود سموم و مواد شیمیایی در اکوسیتم‌های آبی موجب آسیب‌دیدگی و کاهش مقاومت و تضعیف سیستم ایمنی ماهی شیپ شده و بدین‌ترتیب باعث ابتلا به بیماری و مرگ آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evaluation the effect of oil contamination on hematological factors of Acipenser nudiventris

چکیده [English]

In this research, the effect of Polyaromatic hydrocarbons (PAHs) on blood parameters of Acipenser nudiventris was studied. Number of 2000 fingerling from Acipenser nudiventris was applied with weighing 11±3 g which was collected sturgeon farms in Golestan, Gilan and mazandaran states. All fish samples were transported to the Caspan Sea Ecology Research Center. The LC50 (96 hr) was obtained 13.9 mg/l for Acipenser nudiventris.Results showed that RBC and HB were significantly lower in test groups than the control fish. However, level of MCV and PCV in test groups was higher than control groups (P<0.05). The chronic effect of PAHs was assessed. Chronic exposure was 2, 3 and 4 folds PAHs concentration in water sample in the southern of Caspian Sea. Fish samples were treated under stable condition during 50 days at 22±1 ºC. The results showed that the Red blood cell and hematocrit levels of young fish exposed to TPAH were significantly decreased (P˃0.05) compared to the control group.In a conclusion, the presence of poisons and chemicals in water cause injury and weaken the immune system of sturgeons and thus cause disease and finally bring about death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Acipenser nudiventris
  • Blood factors
  • Caspian Sea
  • PAHs