نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به‌منظور جایگزینی آرد ماهی تا 5 درصد با پروتئین تغلیظ‌شده ذرت (امپریال®) در جیره ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌کمان با بر برخی فاکتورهای رشد و پروفایل اسیدهای آمینه لاشه ماهی انجام گرفت. در این پژوهش 2000 قطعه ماهی (وزن اولیه 5±300 گرم) با جیره پایه واجد آرد ماهی (شاهد) و جیره آزمایشی واجد 5 درصد امپریال به‌عنوان جایگزین آردماهی در 6 استخر با تراکم 16 عدد ماهی در متر‌مکعب در شرایط کاملاً مشابه به‌مدت 50 روز تغذیه شدند. نتایج بیومتری نشان داد که ماهیان تغذیه شده با خوراک حاوی کنسانتره ذرت امپریال از نظر ضریب تبدیل خوراک (07/0±99/0)، شاخص بهره‌وری خوراک (77/0±38/34) و درصد بقا (85/0±99) نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره پایه وضعیت برتری داشتند (05/0P<). اما در سایر شاخص­های رشد و تغذیه اختلاف آن‌ها معنادار نبود (05/0P>). همچنین آنالیز اسیدهای آمینه فیله ماهیان تغییر معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد. با توجه به این‌که در سطح جایگزیتی 5 درصد برخی از شاخص‌های رشد مانند وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، شاخص کبدی، نسبت بازده پروتئین و ترکیب اسیدهای آمینه لاشه تغییر معنی‌داری نکردند اما شاخص‌های دیگر مانند ضریب تبدیل غذایی، بهره‌وری خوراک و درصد بقا بهبود یافتند. بنابراین جایگزینی آرد ماهی با امپریال در سطح 5 درصد بدون تأثیر منفی بر پارامترهای اندازه‌گیری‌شده امکان‌پذیر است. اما پژوهش‌های بیش‌تر در خصوص جایگزینی با سطوح بالاتر پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of using corn protein concentrate (Empyreal) in rainbow trout diet on growth performance and carcass amino acid composition

چکیده [English]

The present study was carried out to replace fishmeal up to 5% with concentrated corn protein (Empyreal®) in rainbow trout diet on some growth parameters and profile of fish carcass amino acids. In this study, 2000 fish (initial weight 300±5 g) were fet with basal diet containing fish meal (control) and experimental diet containing 5% Empyreal as a fishmeal substitute in 6 tanks with a density of 16 fish per cubic meter under similar conditions for
50 days. Biometric results showed that fish fed with Empyreal had the lowest feed conversion ratio (0.99±0.07), feed efficiency index (34.38±0.77) and survival (99±0.85). However, other growth and nutrition indices were not significant amoung treatments (P>0.05). Also, analysis of amino acids of the fish fillets showed no significant difference between treatments. As at 5% replacement level of fishmeal with Empyreal cannot significantly improve some growth indices such as final weight, specific growth coefficient, liver index, protein yield ratio and carcass amino acid composition, but other indices such as feed conversion ratio, feed efficiency and survival percentage were improved. Therefore, it is possible to replace fishmeal with Empyreal at the 5% level without adversely affecting the measured parameters. However, further researchs on the higher-level replacement of fishmeal with Empyreal sre suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Corn protein
  • Empyreal
  • Fishmeal replacement
  • growth
  • Rainbow trout