نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه میزان فلزات سنگین کادمیوم، روی و نیکل در عضله و کبد فیل‌ماهی (Huso huso) و ماهی ازون‌برون (Acipenser stellatus) پرورشی در فصل بهار در استان خوزستان انجام شد. 60 نمونه فیل‌ماهی و ماهی ازون‌برون به‌صورت کاملاً تصادفی از 5 استخر پرورشی مزرعه پرورش ماهیان خاویاری حنطوش‌زاده تهیه شد. سنجش فلزات سنگین به روش جذب اتمی و با دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS17 انجام شد و میانگین تیمارها به کمک آنالیز واریانس T-test با یکدیگر مقایسه شدند. بالاترین و پایین ترین میزان نیکل، کادمیوم و روی در کبد و عضله ماهی ازون‌برون به‌دست آمد (05/0P<). میزان نیکل، کادمیوم و روی در کبد فیل‌ماهی و ماهی ازون‌برون بالاتر از عضله بود (05/0P<). میزان این فلزات در عضله فیل‌ماهی بالاتر از ازون‌برون به‌دست آمد (05/0P>). همچنین میزان فلز نیکل، کادمیوم و روی در کبد ماهی ازون‌برون بالاتر از کبد فیل‌ماهی بود (05/0P>). در این پژوهش میزان نیکل، کادمیوم و روی در عضله فیل‌ماهی و ماهی ازون‌برون در مقایسه با حد مجاز سازمان بهداشت جهانی، سازمان غذا و داروی آمریکا، وزارت کشاورزی- شیلات انگلستان و انجمن ملی بهداشت و سلامت استرالیا پایین‌تر بود. با توجه به نتایج به‌دست آمده مصرف این دو گونه ماهی پرورشی در استان خوزستان مشکلی برای انسان ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of bioaccumulation of heavy metals, Ni, Cd and Zn in muscle and liver of farmed Huso huso and Acipenser stellatus from Khuozestan Province

چکیده [English]

Abstract[1]
This present study was carried out to investigate and comparison of heavy metals Ni, Cd and Zn in muscle and liver of farmed Huso huso and Acipenser stellatus from Khuozestan Province. Sixty samples of Huso huso and Acipenser stellatus were prepared from five ponds of Hantoshzadeh breeding Acipenseridae. Heavy metal levels in fish samples were analyzed by Perkin Elmer 4100 zl atomic absorption. Data analysis was performed with the software SPSS17 and comparison of the mean to T-test. The highest and lowest concentration of Ni,
Cd and Zn in liver and muscle of Acipenser stellatus (P<0.05). Concentration of Ni, Cd and
Zn in liver of Huso huso and Acipenser stellatus were higher than muscle (P<0.05). Concentration of this metals in muscle of Huso huso were higher than Acipenser stellatus (P>0.05). Also, concentration of metals, Ni, Cd and Zn in liver of Acipenser stellatus were higher than Huso huso (P>0.05). In this study concentration of Ni, Cd and Zn in muscle of
Huso huso and Acipenser stellatus were lower than comparison of WHO, FDA, MAFF and NHMRC standards. According to the results for two species fish from Khuozestan Province does not cause allergic reactions for human consumption.* Corresponding author; a.mohamadsalehi1358@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bioaccumulation
  • Heavy metals
  • Huso huso
  • Acipenser stellatus