نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
برای ارزیابی بازار مصرف آبزیان و محصولات شیلاتی در سال 1386 در شهر گرگان، تحقیقی با جمع‌آوری اطلاعات از 343 خانوار گرگانی به‌طور تصادفی انجام و اطلاعات جمع‌آوری شده به کمک برنامه SPSS از طریق کای اسکوآر X2، آزمون یو مان ویتنی، کندال تاث و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرانه مصرف آبزیان برای هر فرد گرگانی 12/9 کیلوگرم و الویت خانوارهای گرگانی به‌ترتیب در مصرف ماهیان دریای شمال، پرورشی گرمابی و سردابی می‌باشد. خانوارهای گرگانی در خرید فرآورده‌های شیلاتی به کیفیت و تازگی، قیمت و بهداشتی بودن مکان توزیع توجه می‌نمایند. فقط 5/39 درصد خانوارهای گرگانی تمایل به خرید ماهیان بسته‌بندی نشان دادند و عدم اطمینان به تازگی، بهداشتی بودن، داشتن وقت کافی و بالا بودن قیمت ماهی بسته‌بندی از دلایل عدم تمایل به ‌استفاده از ماهیان بسته‌بندی عنوان شد. 4/58 درصد پاسخگویان ترجیح می‌دهند برای خرید ماهی و میگوی بسته‌بندی به نمایندگی‌های شیلات مراجعه کنند که ضرورت برنامه‌ریزی برای ایجاد و نظارت بر چنین فروشگاه‌هایی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the consumer market for aquatics and fishery products in Gorgan

چکیده [English]

To analysis of consumer market of fishery products in Gorgan city, in the year of 1386, an investigation was conducted using questionnaire, 343 families were selected using independent random method. Collected information were analyzed using SPSS program, χ², Mann-Whitney U, Kendall`s tau-c, Spearman Correlation tests. Result showed that per capita consumption of each person in this city is 9.12 Kg and the ten densities of Gorgani families are, respectively, fishes of Caspian Sea, warm and cold water.  Factors such as quality and freshness, price, and healthy point of the place of distortion have the most important role in the decision of buying. About 39.5% Gorgani families prefer to buy the packed aquatics. The Lack of confidence on freshness and health of aquatics, having enough time, and their higher prices are the main reasons for the use of packed production. 58.4% consumers prefer to buy from fishery agencies that represent the necessity of creation and control of this shopping in Gorgan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Aquatic consumption marketing
  • Gorgan city
  • Fishery products