نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده[1]
مطالعه سرعت جریان در سواحل بندر امیرآباد در تحلیل مسائل زیست محیطی و شیلات با اهمیت است. سرعت جریان می‌تواند باعث انتقال سریع آلودگی و پسماندهای صنعتی ورودی به این منطقه و تأثیرگذار در فرآیندهای اکولوژیکی آبزیان باشد. این تحقیق یک مدل عددی سه بعدی برای پیش‌بینی سرعت جریان و گردش آب ناشی از وزش باد در منطقه امیرآباد واقع در حوزه جنوبی دریای خزر ارائه می‌دهد. مدل عددی مذکور بر اساس معادله‌های حاکم بر جریان و با استفاده از روش تفاضل محدود با فرض XΔ و YΔ ثابت و ZΔ متغیر استوار است. ابعاد منطقه مورد مطالعه 2/2×7 کیلومتر مربع و هر شبکه از مدل در سطح افقی به ابعاد 100X=ΔY=Δ مترمربع است. در جهت قائم در چهار لایه با ضخامت‌های متغیر از سطح تا بستر به‌ترتیب 5 و 15 و 25 و بالاتر از 25 در نظر گرفته شده است. پارامتر کوریولی ثابت و هم‌چنین از فرضیاتی مانند تقریب هیدرواستاتیک و بوسینسک استفاده شده است. همچنین دما در این تحقیق ثابت در نظر گرفته می‌شود. نتایج حاصل از حل مدل نشان می‌دهد که اندازه سرعت جریان در سواحل بندر امیرآباد به‌طور میانگین 10 سانتی‌متر بر ثانیه است که با اندازه‌گیری‌های سازمان بنادر و دریانوردی در زمان مشابه با خطای 20 درصد همخوانی دارد. با توجه به مقادیر تابع جریان، بیشترین مقدار سرعت جریان در ناحیه غربی و کمترین مقدار سرعت جریان در نواحی جنوبی حوزه می‌باشد.*مسئول مکاتبه: m_biabany1348@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of wind driven currents using by three dimensional numerical model in the south Caspian Sea (Amir Abad region)

چکیده [English]

The study of the current velocity in the coast of Amir Abad port is important in analysis of environment and fishery problems. Current velocity causes of faster transfer to industrial waste to this region and affective the ecological processes on aquatic organisms. This research presents a numerical three dimensional model for the prediction of sea current velocity and wind driven circulation in Amir Abad region of south Caspian Sea. This numerical model is based on the governing equations of current and by using finite difference method supposing Δx and Δy constant and Δz is variable. The study region dimension is 2.2×7 km2 and every mesh size of model is ΔX=ΔY=100 m2. In vertical direction in 4 layers with thicknesses varying from the surface to the bottom respectively 5, 15, 25 meters, and more has been considered. The coriolis parameter is constant and hypotheses such as hydrostatic and Bussinesq approximation has been used. In this study, the temperature was considered as a constant parameter. The results of solving the model show that the current speed is approximately 10 cm/s which represents a good evaluation and about 20 percent error, compared with the measurements done by the ports and Navigation Organization at a similar time.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Amir Abad Port
  • Hydrostatic Approximation
  • Wind driven current
  • South Caspian Sea
  • finite difference method
  • Numerical model