نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده[1]
ماهی بنی (Barbus sharpeyi) با کپورماهیان چینی (فیتوفاگ، آمور، کپور سرگنده) و کپور معمولی پرورش یافته و از نظر اقتصادی با روش پرورش مرسوم مقایسه گردید. دوره پرورش به‌مدت 6 ماه و در 6 استخر خاکی به مساحت مفید هر یک 1720 مترمربع در پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور (اهواز) به طول انجامید. در این تحقیق با استفاده از طرح آماری کاملاً تصادفی متعادل، 2 تیمار طراحی شد و هر تیمار نیز 3 تکرار را شامل می‌شد. در تیمار شاهد 3000 عدد بچه ماهی در هکتار (ماهی کپور نقره‌ای 55 درصد، کپور معمولی 25‌ درصد، کپور علفخوار 15 درصد و کپور سرگنده 5 درصد) و در تیمار یک 3000 عدد بچه‌ماهی در هکتار (کشت مرسوم ماهیان پرورشی) به‌علاوه 150 عدد بچه ماهی بنی کشت داده شدند. در هر دو تیمار کودهای آلی و معدنی به‌طور یکسان مصرف شد. در تیمار 1 که بچه‌ماهی بنی به سیستم پرورش اضافه شده بود. غذای دستی بیشتری نسبت به تیمار شاهد مصرف گردید. بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب استخرها حاکی از این است که کیفیت آب تیمارهای آزمایشی مناسب بوده است. بازماندگی ماهیان در تیمار شاهد 95 درصد و در تیمار یک 93 درصد محاسبه گردید. با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مقایسه میانگین‌ها مشخص گردید که بین میزان تولید ماهی در دو تیمار فوق از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. میانگین تولید در تیمارهای شاهد و تیمار یک به‌ترتیب، 6/592±6/4976 و3/745± 3/5979 کیلوگرم در هکتار بوده است. نتایج نشان داد که بین میزان تولید ماهی در تیمارهای مذکور اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد، در حالی‌که تیمار 1 تولید بیشتری را نسبت به تیمار شاهد داشت. متوسط قیمت 1 کیلوگرم ماهی در هکتار، درآمد خالص، سود 1 کیلوگرم ماهی، سود در هکتار و هزینه 1 هکتار در تیمار یک نسبت به تیمار دیگر اختلاف معنی‌داری را نشان داد. با توجه به نتایج به‌دست آمده از تیمارها، افزایش 150 عدد ماهی بنی به سیستم پرورش چند گونه‌ای از نظر اقتصادی و تولید در واحد سطح بهترین نتایج را در بر داشت.* مسئول مکاتبه: foroud.kahkesh@gmail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Integrated of benni (Barbus sharpeyi) with chine’s carp and economic comparison with custom cultivation way

چکیده [English]

 
Abstract[1]
Benni (Barbus sharpeyi) were cultivated with chine's carp andcommon carp and were economically compared with the commonly-used cultivation method. The culture period was 6 months in 6 earth ponds with 1720 m2 area per pond in south Iran aquaculture research center in Ahvaz. Using random selection, 2 treatments with 3 repetitions were designed. Treatment 1, polyculture plus 150 B. sharpeyi. In both treatment organic and inorganic fertilizer were used the same. In treatments (1), fingerling benni were stock culture system, only artificial food amount of consuming was higher compare to control treatment. According to physical and chemical paramaters the ponds water were suitable. Survival rate in control treatments 95 percent and treatment (1) 93 percent was calculated by using variance analyze test of mean camper were indicated that between production amount of fish in two treatment was not significant difference (P≤0.05( Average of production in 2 treatments was 4976.5±592.74,5993.2±764.04 kg/ha respectively. While treatment 1 had more production compare than control treatment. Advantage of 1 kg fish, advantage in hectare and expenses of 1 hectare was observed significant difference between No 1 treatment and control treatment.* Corresponding Author; Email: foroud.kahkesh@gmail.com


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Cultivation of fish
  • Integrated carp culture
  • Benni (Barbus sharpeyi)
  • Economic comparing