نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش از 20 مهرماه سال 1386 تا 20 خرداد 1387 در قسمت جنوب‌غربی دریای خزر (در سواحل کیاشهر) برروی گونه سیاه‌کولی (L. 1758 Vimba vimba) متعلق به خانواده کپورماهیان صورت گرفت. نمونه‌برداری‌ها به‌صورت ماهانه با استفاده از تور پره ساحلی و گوشگیر کشیدنی (لاکش) انجام شد و در مجموع 415 عدد ماهی سیاه‌کولی صید گردید. متغیرهایی مانند طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، وزن بدن، سن، جنسیت، وزن گناد، قطر تخمک، هم‌آوری مطلق و نسبی اندازه‌گیری و ثبت شد. ماهیان صید شده در3 گروه سنی (++2 و +3) طبقه‌بندی شدند. 412 نمونه تعیین جنسیت گردید که 42 درصد نر و 58 درصد را ماده‌ها تشکیل می‌دادند در نتیجه نسبت جنسی ماده: نر در این پژوهش 38/1:1 به‌دست آمد. تغییرات قطر تخمک بین 22 تا 130 میکرون و میانگین آنها حدود 25/21±77 میکرون بود. حداقل هم‌آوری مطلق 6435 (اسفند)، حداکثر آن 13589 (فروردین) و میانگین آن 10526 عدد تخم برآورد گردید. همچنین بیش‌ترین و کم‌ترین هم‌آوری نسبی (نسبت به وزن بدن) به‌ترتیب در ماه‌های آذر (152 عدد) و اسفند (92 عدد) به‌دست آمد و میانگین هم‌آوری نسبی در کل ماه‌های نمونه‌برداری نیز 128 عدد تخم بود. بیش‌ترین و کم‌ترین میانگین درصد شاخص رسیدگی جنسی (GSI1) برای ماهیان نر به‌ترتیب در ماه‌های اردیبهشت (14/1±18/3) و آبان (22/0±57/0) بوده و برای ماده‌ها در ماه‌های خرداد (25/3±53/14) و مهر (6/2±7/1) به‌دست آمد. میانگین درصد شاخص رسیدگی جنسی نیز برای نر و ماده به‌ترتیب 53/1±16/2 و 19/4±35/6 درصد محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on biology of reproduction in Vimba vimba (L. 1758) in Kiashahr region

چکیده [English]

Abstract[1]
This study was carried out in the south-west Caspian Sea (in coastal of Kiashahr waters) form September 2007 to May 2008 on Vimba vimba spicies of Cyprinidae. The samplings were monthly and samples were collected by several fishing gears beach seine. 415 specimens of Vimba vimba persa were catch. The measured parameters were: TL, FL, SL, body weight, aging (using scales), sex, gonad weight and egg diameter. All studied fishes were classified in 3 age groups (1+, 2+, 3+) years. We could recognize sexuality in 412 specimens. Males provided 42 percent and females provided 58 percent of the catch. The sex-ratio was, F: M=1:1/38. The range of agg diameter was measured 22 to 130 and the average of agg diameter has been 77±21/25. The minimum and maximum of absolute fecundity were estimated 6435, 13589 eggs in March and April, respectively. It’s mean was 10526 eggs. The minimum and maximum of relative fecundity were 92 and 152 eggs in March and December, respectively. The mean of relative fecundity in all samples was 128 eggs. The minimum and maximum of Gonadosomatic index (GSI) of males were 0.57±0.22% and 3.18±1.14% in November and May; and for females were 1.7±2.6% and 14.53±3.25% in October and June, respectively. The mean of Gonadosomatic index (±SD) in males and females were 2.16±1.53 and 6.35±4.19%, respectively.* Corresponding Author; Email: samhk350@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Reproduction
  • Caspian Sea
  • Vimba vimba
  • Kiashahr