نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
گاوماهی گرد (Neogobiusmelanostomus) مانند گاوماهیان دیگر دریای خزر به‌دلیل استفاده از طعمه‌های غیرقابل دسترس برای سایر ماهیان، به‌عنوان رقیب غذایی ماهیان کفزی‌خوار، به‌عنوان غذای اصلی ماهیان شکارچی و همچنین به‌دلیل افزایش تولید ماهیان دریا دارای اهمیت اکولوژیکی زیادی می‌باشند. در ایران تاکنون مطالعات ناچیز و پراکنده‌ای بر روی گاو ماهیان انجام شده و در مطالعه حاضر نمونه‌های گاوماهی گرد مورد نظر از 3 ایستگاه ناحیه غربی (ساحل آستارا)، مرکزی (ساحل انزلی) و شرقی (ساحل چابکسر) حوزه جنوب‌غربی دریای خزر و از هر ایستگاه 3 عمق در منطقه 5-0 متری، 10-5 متری و 15-10 متری و از بهمن 1386 تا دی 1387 و به‌صورت ماهانه با استفاده از ترال کفی ویژه، صید و پس از انتقال به آزمایشگاه، بررسی‌های تغذیه‌ای برروی آنها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که شاخص تهی بودن لوله گوارش با افزایش دما افزایش یافته، ولی طول نسبی روده با تغییر سن و جنس و نیز ایستگاه تفاوتی را نشان نمی‌دهد. شاخص شدت تغذیه بین دو جنس تفاوت نداشته ولی اختلافاتی را برحسب ایستگاه و عمق نشان می‌دهد. این بررسی نشان داد که گاوماهی گرد گونه‌ای گوشتخوار از نوع کفزی‌خوار و متنوع‌خوار بوده و از بین جانوران مصرفی (21 نوع) عمدتاً نرمتنان و سخت‌پوستان را مصرف می‌نماید. شاخص اولویت غذایی گاوماهی گرد نشان داد که این گونه ماهی در سواحل ایرانی دریای خزر دارای هیچ غذای اصلی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying diet of Neogobius melanostomus at south west coast of Caspian Sea (Guilan Province)

چکیده [English]

Abstract[1]
Round goby (Neogobius melanostomus), like other gobiid fishes in the Caspian Sea, is ecologically important because of its feeding on unavailable food items for other fish species, as a competitor for bentophagus fishes,  as a  main food source for predator fishes and birds, and bringing about an increase in the number of  marine fish. There are few studies on Gobiidae in Iran. The present study has been carried out to fill the gap about the feeding of these species. Sampling was carried out from 3 stations including west (Astara coast), central (Anzali coast) and east (Chaboksar coast), all located in the southwest of the Caspian Sea (Iranian coasts). Three depth zones including 0–5 m, 5–10 m and 10–15 m were selected. Every month the fish were captured by special bed trawl and then were transferred tolaboratory to identify the food items in their gut (stomach). The results showed that the empty index of alimentary tract (CV) increased with increasing the temperature but relative gut length showed no difference with changing the age, sex and station. There was no difference in Feed intensity index (IF) regarding the sexes but there were some differences based on station and depth of sampling. The present study showed that round goby is a carnivore of benthophagous and euryphagous species. 21 different animal groups in its alimentary canal or gut were observed which showed it preferred mollusks and benthic crustaceans. Food preferable index of this goby showed it did not have any main food at Iranian coast of the Caspian Sea.
 * Corresponding Author; Email: abdollahpour51@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Guilan province
  • Feeding habits
  • Caspian Sea
  • Round goby