نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از مطالعه حاضر تخمین اثرات سطوح مختلف سین‌بیوتیک Biominâ Imbo بر روی رشد، بقاء، ترکیب لاشه و هزینه غذا در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) دریای خزر بود. این آزمایش به‌صورت طرح کاملاً تصادفی درقالب 4 تیمار و هر یک در 3 تکرار طراحی گردید. مکمل سین‌بیوتیک Biominâ Imbo در3 سطح 2 گرم بر کیلوگرم (B)، 4 گرم بر کیلوگرم (C)، 6 گرم بر کیلوگرم (D) به جیره غذایی پایه (A) اضافه شد. بچه‌ماهیان در طول روز در 3 وعده براساس 10 درصد وزن بدن به‌صورت دستی در طول 70 روز تغذیه شدند. بچه‌ماهیان سفید با وزن اولیه 8/1±2/623 میلی‌گرم به‌صورت تصادفی در 12 تانک فایبرگلاس 100 لیتری با تراکم 2 لارو/ لیتر توزیع شدند. نتایج به‌دست آمده از آزمایش نشان می‌دهد که بچه‌ماهیانی که از جیره‌های فاقد مکمل سین‌بیوتیک تغذیه شدند، عملکرد تولیدی کم‌تری نسبت به سایر تیمارها داشتند. افزودن سین‌بیوتیک به جیره‌های غذایی بر روی پارامترهای رشد (وزن نهایی، درصد افزایش وزن، میزان رشد ویژه، میزان بازده پروتئین، بازده غذایی و میزان جذب غذای روزانه) تأثیر مثبت و معنی‌داری گذاشتند، در حالی‌که ضریب تبدیل غذایی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. فاکتور وضعیت در بین تیمارهای مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری نداشت. افزودن سین‌بیوتیک به‌جز پروتئین در سایر ترکیبات لاشه تأثیر معنی‌داری نداشت. در نهایت وقتی تمامی متغیرها بررسی شد، سین‌بیوتیک Biominâ Imbo موجود در جیره‌ها منجر به کاهش معنی‌دار هزینه تمام شده غذا و افزایش معنی‌دار شاخص سود گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of Biomin Imbo synbiotic on growth and, survival of Rutilus frisii kutum fry

چکیده [English]

Abstract[1]
The aim of present study was to evaluate the effect of different levels of symbiotic (Biominâ Imbo) on growth, survival, body composition and food cost of Caspian Roach (Rutilus frisii kutum) fry. This experiment conducted in a completely random design with four treatments which contain triplicates. Three levels of symbiotic (2 gr/kg, 4 gr/kg and 6 gr/kg of ration) (Biominâ Imbo) were added to the basic diet. Fish fry were fed by experimental diets thrice a day at 10% of body weight for 70 days. Kutum fry (average individual weight, 623±6 mg) were randomly distributed with density of 2 fish/l into twelve 100 liter fiberglass tanks. The results indicated that fry which had been fed on the basal diet showed lesser production efficiency comparison other treatments. Adding synbiotic to diet had positive significant effects on the growth factors (final weight, weight gain, specific growth rate, feed conversation ration, protein efficiency ratio, feed efficiency and daily feed intak). But food convertion ratio showed significant decreas. No significant difference in the condition factor was observed. Adding synbioic except protein has not significant difference in other body composition. Ultimately, when all variables was considered, synbiotic Biomin Imbo inclusion to diets leads to reduce significant incidence feed cost and increase significant profit index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Probiotic
  • Prebiotic
  • Caspian Sea
  • Symbiotic
  • Rutilus frisii Kutum