نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش مقایسه پارامترهای کیفی آب قبل از ورود و دقیقا بعد از خروج از دو مزرعه پرورش ماهی و همین‌طور آب رودخانه در مسافت حدود 500 متری بعد از هر مزرعه در رودخانه دو هزار تنکابن بود. پارامترهای اکسیژن محلول، pH، درجه حرارت آب، آمونیوم (NH4-N)، نیتریت (NO2-N)، نیترات ((NO3-N و فسفات (PO4-P) در هر کدام از نواحی نمونه‌برداری به‌مدت 150 روز در 6 نقطه اندازه گیری شد. تنها پارامتر درجه حرارت آب دارای اختلاف غیرمعنی‌دار در بخش‌های ورودی و خروجی و 500 متر پایین‌تر از کارگاه‌ها بوده است. آب خروجی مزارع اول (77/8 میلی‌گرم در لیتر) و دوم (17/8 میلی‌گرم در لیتر) دارای پائین‌ترین میزان اکسیژن محلول بودند.میزان BOD5 تنها برای خروجی کارگاه دوم بالاترین میزان (85/4 میلی‌گرم در لیتر) را دارا بود و نسبت به بقیه مکان‌های نمونه‌برداری اختلاف معنی‌دار نشان دادند.آمونیوم، نیتریت، نیترات و فسفات در بخش‌های مختلف دارای اختلاف معنی‌دار با هم بودند.با توجه به داده‌های به‌دست آمده، فعالیت مزارع موجود در رودخانه هنوز شرایط مناسبی را برای پرورش‌دهندگان ماهی قزل‌آلا می‌تواند فراهم نماید و تأثیرات سویی را بر اکوسیستم رودخانه نگذاشته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of physicochemical factors for inlet and outlet of trout farms in Tonekabon’s Dohezar river

چکیده [English]

Abstract
The aim of the present study was to compare water quality parameters in inlet and outlet of two trout farms, and river water 500 m away from each farm in Tonekabon's Dohezar River. Dissolved oxygen, pH, water temperature, ammonium (NH4-N), nitrite (NO2-N), nitrate (NO3-N) and phosphate (PO4-P) were measured for 150 days in any mentioned sampling places. Water temperature solely showed insignificant difference in sampling places. The outflow water of farm 1 (8.77 mg/l) and farm 2 (8.17 mg/l) had the lowest dissolved oxygen. The rate of BOD5 showeda greatest value (4.85 mg/l) for outflow of farm 2 and it had a significant difference with other sampling area. Ammonium, nitrite, nitrate and phosphate revealed a significant difference in all sampling places (p < /em><0.05). As a conclusion, trout farming with using water of Tonekabon's Dohezar river is still considered sustainable and did not impact on river's ecosystem.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tonekabon؛ Dohezar river
  • Rainbow trout؛ Physicochemical factors؛ Inlet and outlet of trout fish farm