نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این مطالعه جریان‌های باقی‌مانده در خلیج‌فارس با استفاده از داده‌های گشت دریایی مونت میشل 1992 بررسی شده است. برای این منظور با استفاده از داده‌های موجود، ساختار میدان‌های دما‌، شوری، چگالی و جهت جریان در نیمه‌جنوبی خلیج‌فارس در اعماق مختلف تعیین شد. همین‌طور مقیاس زمانی طیف‌های سرعت و جهت جریان جزر و مدی نیز به‌دست ﺁمده است. با استفاده از مطالعات میدانی جهت جریان‌های باقی‌مانده در اواخر زمستان تا اواخر بهار یک جریان سطحی را به درون خلیج و یک جریان به سمت خارج خلیج نشان می‌دهند و گویای این مطلب است که در این منطقه گردش باروکلینیک ﺁنتی‌سیکلونی همزمان با ایجاد چینه‌بندی دمایی و شکل‌گیری ترموکلاین، تشکیل می‌شود. سرعت جریان باقی‌مانده حدود 10 سانتی‌متر بر ثانیه و سرعت جریان جزر و مدی 50 سانتی‌متر بر ثانیه به‌دست ﺁمد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Variation of seasonal current, temperature and salinity in the Persian Gulf

چکیده [English]

Abstract
The present study investigates residual currents in the Persian Gulf using field data measurement of Mt. Mitchell 1992. For this order temperature, salinity, density and direct velocity of currentmeter were obtained in southern Persian Gulf. Velocity spectrum time scale and tidal currents were obtained too. The residual currents during March-May indicate a surface flow into and a deep flow out of the Gulf through the Strait of Hormuz. Establishment of the Gulf-wide circulation coincides with establishment of thermal stratification and thermocline and strengthening of the baroclinic exchange circulation through the Persian Gulf. The velocity of the surface residual is about 10 cm/s and the tidal current is 50 cm/s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Thermocline
  • Residual current
  • tidal current
  • Time series
  • circulation